Krizni plan
 Konjic, Musala br.1; tel: +38736726192; fax: +38736735780; e-mail: drugaosnovnaskola@bih.net.ba

  

Na osnovu Odluke Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko – neretvanskog kantona o Kalendaru rada osnovnih škola za školsku 2021/2022. godinu, broj:    05-02-34-1248/21 od 8. 7. 2021. godine, kojom se propisuje početak i završetak nastavne godine, trajanje polugodišta, trajanje učeničkih odmora i broj radnih dana u osnovnim školama za školsku 2021/2022. godinu po standardnom modelu realizacije odgojno-obrazovnog rada škole te u skladu s trenutno neizvjesnom epidemiološkom situacijom vezanom za povećanje broja oboljelih od koronavirusa (Covid – 19) u našem kantonu, kao i zemlji, te u skladu s Instrukcija školama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-34-1617/ 21 od 3.9.2021. godine i Instrukcija školama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-34-1617-1/ 21 od 3.9.2021. godine te članovima 36. i 37. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a („Službene novine HNK-a“, broj: 5/00; 4/04; 5/04; 1/14 i 7/16) kao i aktima Škole, a na osnovu potrebe za brzu reakciju i spremnosti efikasnog sprovođenja preporučenih epidemioloških mjera, donesenih od strane nadležnih institucija, u skladu s aktima Škole donosi se:

 

KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU NOVOG KORONA VIRUSA (COVID-19) u Javnoj ustanovi „Druga osnovna škola“ Konjic

 

Za vrijeme boravka učenika u školi dijete se mora osjećati sigurno i zdravstveno zaštićeno. Odgovornost za djetetovu sigurnost i zaštitu zdravlja, kao i rizik sekundarnog prenosa virusa iz škole u domaćinstva i obratno dijele svi zaposlenici Škole i roditelji učenika. Provođenjem Kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu novog korona virusa (U daljem tekstu Plan) poduzimaju se mjere zaštite učenika i zaposlenika i preciziraju se uloge svih zaposlenika škole u osiguravanju sigurnog  i zdravog  okruženja  u odgojno-obrazovnoj ustanovi.

  

1.     OPERATIVNI TIM

 

Školski odbor imenuje Operativni tim za izradu Plana kojeg čine predstavnici: roditelja, nastavnog i nenastavnog osoblja.

Operativni tim za izradu Plana je formiran u cilju zaštite zdravlja i prevencije zaraze koronavirusom.  Tim je nadležan da izradi Plan Škole, te da ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije unutar školskih razreda, odjeljenja, grupa, aktiva i sl., donosi odluke  u cilju sprečavanja i suzbijanja Covid -19 i ostvarenja jednakih uslova za obrazovanje svih učenika Škole.

 

Direktorica Škole imenuje  Operativni tim za  praćenje i provođenje Plana kojeg čine predstavnici: roditelja, nastavnog i nenastavnog osoblja. Operativni tim za praćenje i provođenje Plana je formiran u cilju zaštite zdravlja i prevencije zaraze koronavirusom kako bi kontinuirano pratio epidemiološku situaciju i organizirao rad u Školi shodno odlukama relevantnih tijela, ministarstava i institucija. Odnosno, Tim je nadležan za nadzor učenika, nadzor zaposlenika praćenje i evidentiranje stanja u Školi.  Ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije unutar školskih razreda, odjeljenja, grupa, aktiva i sl.,  Tim sprovodi mjere zaštite zdravlja učenika, roditelja i uposlenika, u cilju sprečavanja i suzbijanja Covid -19 i ostvarenja jednakih uslova za obrazovanje svih učenika Škole.

 

2.     CILJEVI  PLANA

 

Opći cilj  Plana je organizacija rada Škole u slučaju pojave i širenja virusa te pogoršanih epidemioloških uslova, uz poštivanje svih naredbi i preporuka propisanih i izdatih od strane nadležnih institucija za praćenje epidemiološke situacije (Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, Zavod za javno zdravstvo FBiH, Zavod za javno zdravstvo HNK, Krizni štab Ministarstva zdravlja, rada i socijalne zaštite HNK i Ministarstvo obrazovanja nauke, kulture i sporta HNK).

Specifični ciljevi  Plana su:

1.     Koordinacija na nivou škole - adekvatna edukacija za zaposlenike,

2.     Procedure nadzora učenika, roditelja i zaposlenika,

3.     Jasno definisati tačke ulaska u Školu, vremenski planirati termine ulaska učenika u školu,

4.     Mjere prevencije i kontrole i komunikacija sa zdravstvenim institucijama (obavezno nošenje zaštitne maske)

5.     Procedure čišćenja i dezinfekcije, ispravno, konzistentno, temeljito čišćenje okolnih površina s vodom i deterdžentom i primjena uobičajenih mjera dezinfekcije na nivou škole (dezinfekcija prostora, pranje ruku, te dezinfekcija obuće na ulazima u školu),

6.     Komunikacija o riziku, provoditi brzu i redovnu internu komunikaciju,

7.     Svakodnevno praćenje i evidencija stanja u školi kroz internu dokumentaciju/evidentne liste svakodnevna kontrola istog.

 

3.     PREDMET I PRIMJENA

 

Plan se  izrađuje  zbog  pojave bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19).

Planom se utvrđuju:

-       mjere u Školi, koje se poduzimaju u kontekstu borbe protiv zarazne bolesti shodno uputstvima koja donose nadležni krizni štabovi, ministarstvo zdravstva, drugi organi vlasti i Škola,

-       preporuke zaposlenim, učenicima i roditeljima kako da reaguju i šta da poduzimaju u slučaju da neko od učenika ili osoblja bude zaražen korona virusom ili se sumnja da je obolio,

-       imenovanja timova za poduzimanje neophodnih aktivnosti u vezi s prevencijom širenja zaraze u radnim prostorijama Škole.

 

4.     OPŠTE MJERE UTVRĐENE PLANOM

 

Svi predmetni nastavnici i razrednici prvi radni dan, poštujući raspored časova, su dužni održati čas edukacije učenika o pravilima ponašanja u novonastaloj situaciji izazvanoj CORONA virusom u cilju zaštite zdravlja učenika.

Obavezno je nošenje maski za sva lica koja ulaze i kreću se unutar Škole.

 

U Školi je važno  provoditi i poštovati opće mjere sprečavanja širenja zaraze:

 

4.1.         Fizička distanca

Rad Škole neophodno je organizirati na način da se koliko je moguće osigura fizičko distanciranje (fizički razmak). Neophodno je poticati sve osobe koje borave u Školi na održavanje fizičkog razmaka, kao i pojačanu ličnu higijenu učenika/ca.

 

4.2.         Higijena ruku

Važno je omogućiti i uvesti u rutinu redovno pranje ruku vodom i tečnim sapunom. Ruke se peru prije dolaska u školu, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana i kada ruke izgledaju prljavo. Pri pranju ruku potrebno je pridržavati se uputstva za pravilno pranje ruku. Nakon pranja ruku sapunom i vodom, ruke treba osušiti papirnom maramicom za jednokratnu upotrebu koja se nakon korištenja baca u kantu za otpatke.

4.3.          Dezinfekcija ruku

Prednost se daje pranju ruku tekućom vodom i sapunom. Dezinficijense ne koriste učenici koji imaju promjene na koži ruku ili ako dezinficijens kod njih izaziva nelagodu. Također, upotrebu dezinficijensa kod učenika svakako treba nastojati ograničiti na dezinfekciju kod ulaska u Školu te se nikako ne treba primijeniti više od dva do tri puta dnevno za učenike od I do IX razreda.  Sredstvo za dezinfekciju treba u količini od 1 do 2 ml nanijeti na suhe i čiste dlanove (obično jedan potisak ili prema uputama proizvođača). Dlanove i područje između prstiju treba protrljati dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno isprati.

 

  1. ORGANIZACIJA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U ŠKOLI

Poštujući preporuke ZZJZ HNK-a i odredbe nadležnog Ministarstva, Škola organizira i realizira odgojno-obrazovni rad sa svojim prostornim i tehničkim mogućnostima, pregledom raspoloživih resursa, modelima ostvarivanja nastave i rasporedom časova po danima i razredima.

5.1.          Nastava u Školi

U skladu s  Instrukcija školama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-34-1617/21 od 3.9.2021. godine  čas traje 45 minuta. Ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije u Školi, trajanje časa će biti usklađeno s trenutnom situacijom.

Odvijanje nastave će u školskom prostoru biti organizovano na  način koji osigurava bezbjednost i prevenciju u očuvanju zdravlja učenika i uposlenika u skladu s naredbama i preporukama nadležnih organa i institucija.

Nastava u Školi će biti organizirana tako da svako odjeljenje (grupa)  boravi uvijek u istoj učionici određenoj za boravak učenika tog odjeljenja, izuzev za vrijeme realizacije nastavnog procesa u kabinetima uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera.

5.2.         Nastava na daljinu

Nastava na daljinu je poseban oblik odgojno-obrazovnog rada kojim učenici stiču osnovni odgoj i obrazovanje na način koji obezbjeđuje ostvarivanje propisanih ciljeva, ishoda i standarda postignuća tako da se dio planiranih nastavnih sadržaja/ishoda učenja ostvaruje putem savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija za učenje (e-skola), i to prije svega u situacijama u kojima učenik nije u mogućnosti da pohađa redovnu nastavu u prostoru Škole. Nastava na daljinu će se primjenjivati kada određeni broj učenika škole iz zdravstveno-sigurnosnih razloga nije u prilici prisustvovati redovnoj nastavi u Školi.

 U skladu s Instrukcija školama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-34-1617/21 od 3.9.2021. godine obavezna je upotreba platforme u korespodenciji nastavnika i učenika, osim u slučaju izričitog zahtjeva od strane  roditelja/ staratelja za korištenje neke druge vrste komunikacije.

Roditelji/staratelji djece koja spadaju u rizične skupine ili djece koja žive s osobama iz rizičnih grupa ili starijim osobama, rukovodiocima odgojno-obrazovnih institucija, ukoliko žele da njihovo dijete pohađa nastavu na daljinu, trebaju dostaviti izjavu, a u roku od prve dvije sedmice nastavnog procesa dostaviti obaveznu ljekarsku dokumentaciju koja dokazuje razloge pohađanja nastave na daljinu.

Ispitivanje i ocjenjivanje učenika koji  pohađaju nastavu na daljinu vršit će se u školama.

5.3.          Modeli realizacije odgojno-obrazovnog rada Škole

U skladu s preporukama ZZJZ HNK i odredbama nadležnog Ministarstva, nastava u školskoj 2021/2022. godini počinje 6. septembra 2021. godine po standardnom modelu realizacije izvođenja odgojno-obrazovnog procesa u Školi.

Ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije, a ovisno o potrebama Škole i trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Školi, koristit ćemo jedan od četiri modela realizacije odgojno-obrazovnog rada škole:

  1. Zeleni nivo podrazumijeva da svi učenici pohađaju nastavu u trajanju časa od 45 minuta, u skladu sa standardima, uz poštivanje epidemioloških mjera i preporuka koje su na snazi, kada je broj zaraženih nastavnika do 10%.
  2. Žuti nivo primjenjuje se u situaciji kad je broj zaraženih nastavnika od 11% do 20% i podrazumijeva da učenici razredne nastave pohađaju nastavu u trajanju časa od 30 minuta. Učenici predmetne nastave pohađaju nastavu po modelu 18+ ili 7+7 u trajanju časa od 30 minuta, bez ograničenja boravka učenika u školi, uz poštivanje epidemioloških mjera i preporuka koje su na snazi.
  3. Narandžasti nivo primjenjuje se u situaciji kad je broj zaraženih nastavnika od 21% do 30% i podrazumijeva da učenici razredne nastave pohađaju nastavu u grupama u trajanju časa od 30 minuta, s maksimalnim ograničenjem boravka u školi na 2 sata. Učenici predmetne nastave pohađaju nastavu po modelu 15+ ili 7+7 u trajanju časa od 30 minuta, sa maksimalnim ograničenjem boravka u školi na tri sata uz poštivanje epidemioloških mjera i preporuka koje su na snazi.
  4. Crveni nivo primjenjuje se u situaciji kada je broj zaraženih nastavnika veći od 31% i podrazumijeva da učenici razredne nastave pohađaju nastavu u grupama u trajanju časa od 30 minuta, s maksimalnim ograničenjem boravka u školi na 2 sata uz poštivanje epidemioloških mjera i preporuka koje su na snazi. Učenici predmetne nastave pohađaju nastavu na daljinu. U slučaju pogoršanja tzv. “lockdown” i učenici razredne nastave nastavu pohađaju na daljinu.
   

NIVO

NASTAVA

MODEL

TRAJANJE

OGRANIČENJA

ZARAŽENI

ZELENI

RAZREDNA

SVI

45 MINUTA

/

/

 

PREDMETNA

SVI

45 MINUTA

/

 

ŽUTI

RAZREDNA

SVI

30 MINUTA

2 SATA

30 MINUTA

20%

 

PREDMETNA

18+, 7+7

30 MINUTA

3 SATA

 

NARAN-

DŽASTI

RAZREDNA

GRUPE

/

2 SATA

35%

 

PREDMETNA

15+, 7+7

30 MINUTA

3 SATA

 

CRVENI

RAZREDNA

GRUPE

(ONLINE -

LOCKDOWN)

/

2 SATA

50%

 

PREDMETNA

ONLINE

/

/

 

 

v  Po modelima narandžastog i žutog nivoa, nastavni predmeti: Informatika redovna, Informatika izborna, Tehnička kultura, Likovna kultura, Muzička kultura, Tjelesni i zdravstveni odgoj prelaze na  nastavu na daljinu  putem (eskola.ba) platforme.

  

 

 

5. 3.1. Opšte odredbe

- Trajanje časa je 45 minuta,

- nastava se odvija u jednoj učionici za jedno odjeljenje. Izuzetno, uz  jasno propisan put i plan kretanja moguće je za pojedine  nastavne predmete organizirati kabinetsku nastavu. Kada grupa/odjeljenje napusti kabinet, isti je potrebno očistiti, prozračiti, a kontaktne površine dezinficirati;

- odmori i pauze: mali odmor traje 5 minuta, a veliki odmor 15 minuta. Učenici razredne i predmetne nastave  ne mogu  odmore provoditi van objekta škole,

- užina: konzumiranje užine moguće je u učionici u kojoj grupa prati nastavu. Nije dozvoljeno korištenje zajedničkih prostora škole za konzumiranje užine. Potrebno je stalno podsjećati na higijenu ruku te provoditi higijensko-epidemiološke mjere;

- vannastavne aktivnosti moguće je organizirati u školi ili van objekta škole te, ukoliko epidemiološka situacija zahtijeva, u online okruženju uz maksimalno korištenje video/audio poziva i aktivnu interakciju učenika i nastavnika. Odvijanje vannastavnih aktivnosti u školi ili van objekta škole moguće je pod istim higijensko-epidemiološkim uslovima kao za redovan nastavni proces;

- dodatna i dopunska nastava  organizira se u školi pod istim higijensko-epidemiološim uslovima kao i redovna;

- nastava iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj realizira se u sali; kad god je moguće nastavu je preporučeno održavati na otvorenom uz obavezno poštivanje higijensko-epidemioloških mjera u svlačionicama i za vrijeme izvođenja nastave;

- školske biblioteke stoje na raspolaganju svim učenicima uz strogo pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera i bez zadržavanja u prostorijama biblioteke;

- uz učenike s poteškoćama u učionici, za vrijeme trajanja nastave, uz nastavnika može biti prisutan i asistent u nastavi, stručni saradnici škole i članovi mobilnog tima za podršku inkluzivnom obrazovanju, uz obavezno poštivanje važećih epidemioloških mjera. Inkluzivni odgoj i obrazovanje za učenike s teškoćama u razvoju u online okruženju mora se kontinuirano realizirati. Škola, u saradnji sa asistentima i članovima Mobilnog stručnog tima, pruža podršku nastavnicima i roditeljima učenika sa teškoćama u razvoju;

- nošenje maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru odvijat će se u skladu s epidemiološkim mjerama i odlukama Kriznog štaba;

- učenici iz ugroženih gupa (učenici s hroničnim oboljenjima zbog kojih imaju povećan rizik od komplikacija Covid-19) mogu nastavu pohađati od kuće samo na osnovu izvoda iz medicinske dokumentacije kojeg izdaje nadležni ljekar zdravstvene ustanove. Škola je dužna da za te učenike osigura optimalan model praćenja nastave;

- nastavnici održavaju komunikaciju s roditeljima na informativnim i konsultativnim sastancima. Razrednik održava informativne sastanke najmanje jednom u dvije sedmice. Na sličan način konsultativne sastanke održavaju i nastavnici koji nisu razrednici. Roditelji zadržavaju pravo dobijanja dodatnih termina za informacije i konsultacije. Dolazak u školu je potrebno svesti na razumnu mjeru;

-  roditeljski sastanci će se organizirati uz poštivanje epidemioloških mjera i preporuka koje su na snazi.

 

6.     ZDRAVSTVENO - EPIDEMIOLOŠKE SMJERNICE U OKVIRU ORGANIZACIJE RADA ŠKOLE

Radnici, roditelji i učenici Škole dužni su se pridržavati svih  propisanih epidemioloških mjera, preporuka i smjernica nadležnih organa i institucija;

Rad u Školi se organizuje na slijedeći način kojim će se osigurati fizički razmak:

-       da se pri ulasku i izlasku iz Škole održava međusobni razmak

-       pri ulasku u Školu učenicima i zaposlenicima se mjeri temperatura poslije čega se upućuju na ulazak na način da se dezinfikuje obuća u posebnoj posudi s dezifinsijensom,

-       na ulazima su postavljeni dozeri za dezinfekciju ruka,

-       dežurna spremačica preuzima termometar iz menadžmenta Škole

-        dežurni nastavnici mjere tjelesnu temperaturu zaposlenicima i učenicima prema rasporedu ulaska u Školu, učenike razredne nastave preuzimaju dežurni nastavnici razredne nastave. U odsustvu dežurnog nastavnika dežurna spremačica je zadužena za mjerenje tejelesne temperature svim osobama koje ulaze u Školu;

-       ukoliko neko od učenika ima tjelesnu temperaturu veću od 37°C predmetni nastavnik upućuje učenika glavnom dežurnom nastavniku, koji učenika odvodi u sobu za izolaciju i o svemu obavještava menadžment Škole,

-       da bi se smanjio kontakt između učenika različitih razreda početak/završetak nastave i dolazak/izlazak iz škole organizovati tako da učenici ne dolaze/izlaze istovremeno i da u školu dolaze/napuštaju razredi po unaprijed utvrđenom rasporedu,

 

-       Ulazak/Izlazak  u Centralnu školu -  I smjena:

-        Glavni ulaz/Izlaz: I3, I4,  III1, III2, IV1, V2,VI2, VII2, VIII3, VIII5,  

-       Sporedni ulaz/Izlaz: II1, II2,  VI1, VIII1, VIII2, VIII4, IX2,  IX4,

   

Ulazak/Izlazak u  Centralnu školu - II smjena

Glavni ulaz/Izlaz: I1, I2, III3, IV2, IV3, V1, V3, VI4, VII3, IX1,

Sporedni ulaz/Izlaz: II3, V4, VI3,VII1,  IX3,

 

Područna škola Podorašac

Ulazak u Školu prva smjena

-       u 7:45 sati ulazi VI, VII, VIII i IX razred

Izlazak iz Škole prva smjena

-       u 13:05 sati izlazi VI, VII, VIII i IX razred

Ulazak u Školu druga smjena

-       u 13:10 sati ulazi I, II, III, IV i V razred

Izlazak iz Škole druga smjena

-       u 16:40 sati izlazi I, II, III, IV i V razred

 

Područna škola Bradina

           Ulazak u Školu

-       u 8:20 sati u školu ulaze  učenici I,II,III,IV i V razred

-       u 8:20 sati u školu ualze učenici  VI, VII, VIII i IX razred

Izlazak iz škole

-       u 11:55 sati izlaze učenici I, II, III, IV i V razred

-       u 13:40 sati izlaze učenici VI, VII, VIII i IX razreda.

 

Područna škola Spljani

Ulazak u Školu

-       u 70:50 sati ulaze učenici I, II, III, IV i V razreda

Izlazak iz Škole

-       u 11:25 sati izlaze učenici I, II, III, IV i V razreda.

 

Područna škola Džepi

Ulazak u Školu

-       u 8: 40 sati ulaze učenici  II, III i IV razreda

Izlazak iz Škole

-       u 12:15 sati  izlaze učenici  II, III i IV razreda

 

Prilikom dovođenja ili odvođenja učenika nižih razreda roditelji ne treba da se zadržavaju ispred Škole. Oni dovode ili odvode učenike do ulaza uz obavezno održavanje fizičke distance  i ne ulaze u Školu.

 

6.1.         DUŽNOSTI I OBAVEZE ZAPOSLENIKA, UČITELJA I RODITELJA/STARATELJA UČENIKA

6.1.1. Dužnosti i obaveze zaposlenika

Svi zaposlenici obavezni su mjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska na posao. U slučaju povećane tjelesne temperature ne dolaze na posao, već se javljaju telefonom direktoru i nadležnom ljekaru porodične medicine.

Kod dolaska na posao svim se zaposlenicima svakodnevno vrši mjerenje tjelesne temperature beskontaktnim termometrom. Osobama s povišenom temperaturom izmjerenom beskontaktnim termometrom (37°C i veća, zavisno od specifikacije beskontaktnog termometra)  nije dozvoljeno raditi, brinuti se o djeci niti dolaziti u prostor Škole.

Zaposlenici s povišenom tjelesnom temperaturom i/ili respiratornim simptomima odmah napuštaju radna mjesta.

Zaposlenici imaju obavezu i da se van radnog vremena ponašaju po protokolu i preporukama nadležnih institucija kako ne bi svojim postupcima ugrozili nastavni proces i sve sudionike u nastavnom procesu.

 6.1.2. Dužnosti i obaveze nastavnika

Dolazak nastavnika u školu je predviđen 20 minuta prije početka nastave kako bi se ispoštovale sve protokolom predviđene mjere.

Nastavnici koriste glavni ulaz u zgradu Škole prilikom dolaska na nastavu, ali i prilikom napuštanja zgrade.

Nastavnici su, u cilju zaštite i očuvanja zdravlja, dužni postovati sljedeće mjere:

1.     obavezno nošenje zaštitne maske/vizira prilikom ulaska i kretanja po Školi;

2.     održavanje međusobne fizičke distance  u odnosu na učenike i zaposlenike;

3.     prilikom ulaska nastavnika u školsku zgradu vršit će se mjerenje tjelesne temperature beskontaktnim termometrom, kao i dezinfekcija ruku;

4.     nastavnici se unutar škole kreću na način da poštuju fizičku distancu i zadržavaju se što kraće u zajedničkim prostorijama škole (zbornica, hodnici...);

5.     dežurni nastavnici svakodnevno prate poštivanje i sprovođenje epidemioloških mjera i preporuka, izvještavaju i vode evidenciju;

6.     obavezna upotreba platforme u korespodenciji nastavnika i učenika, osim u slučaju izričitog zahtjeva roditelja/staratelja za korištenje neke druge vrste komunikacije.

Nastavnik prati i vrednuje razvoj, napredovanje i angažovanje učenika u toku neposrednog odgojno-obrazovnog rada i u toku ostvarivanja nastave na daljinu i ocjenjuje učenike u toku neposrednog odgojno-obrazovnog rada u skladu s propisima kojima se uređuje ocjenjivanje učenika u osnovnom odgoju i obrazovanju.

Ispitivanje i ocjenjivanje učenika koji prate nastavu na daljinu vršit će se u Školi.

U toku ostvarivanja nastave na daljinu nastavnik posebno vodi računa o opterećenosti učenika,  pažljivo odmjeravajući obim i složenost programskih sadržaja i zahtjeva, poštujući vremensku dinamiku predviđenu rasporedom časova.

Ličnim primjerom nastavnik doprinosi poštivanju preporučenih mjera od strane nadležnih organa i institucija u cilju zaštite i bezbjednosti zdravlja.

Nastavnik se brine da učenici poštuju i primjenjuju mjere zaštite i bezbjednosti zdravlja preporučene od nadležnih organa i institucija.

Nastavnik/razrednik sarađuje s roditeljima i pruža im potrebnu podršku. Blagovremeno upoznaje učenike njihove roditelje s načinom realizacije odgojno-obrazovnog rada.

Nastavnici koji ne obavljaju dužnost dežurnog nastavnika, treba da budu u učionici minimalno 10 minuta prije ulaska učenika, kako bi iste dočekali, pregledali učionice i pomogli kod smještaja učenika u klupe.

Dežurni nastavnici  dužni su da organizuju ulazak i izlazak iz škole, da vrše mjerenje temperature učenika i osoblja škole.

Dežurnim nastavnicima u obavljanju njihovih dužnosti mogu se po potrebi pridružiti i ostali uposlenici naše škole (spremačice, domari, pedagoška služba).

Nastavnici  dežuraju u skladu s rasporedom dežure.

Razredne starješine su obavezne da upoznaju učenike s protokolom o ponašanju i da učenicima i roditeljima dostave telefonski broj za kontakt.

Predmetni nastavnici koji imaju prvi čas po rasporedu  dolaze najmanje 30 minuta prije početka nastave kako bi pregledali prostorije i organizovali dolazak učenika u školu, te o eventualnim nepravilnostima obavještavaju dežurnog nastavnika, a glavni dežurni nastavnik eventualne nepravilnosti evidentira u Knjigu dežurstva nastavnika

Dežurni nastavnici/glavni dežurni nastavnik vrše mjerenje temperature beskontaktnim termometrima osoblju škole  i učenicima na jasno definisanom i određenom mjestu na ulazima u školsku zgradu, u njihovom odsustvu to rade dežurne spremačice.

Ukoliko se u toku nastave dogodi da neko od učesnika obrazovnog procesa dobije ili primjeti simptome Covid-a obaviještava se dežurni nastavnik.

   

 6.1.3. Dužnosti i obaveze učenika

Ulazak učenika u školsku zgradu predviđen je u trajanju  od 15 minuta prije samog početka nastave kako bi se mogle ispoštovati sve mjere.

Učenici koriste ulaz/izlaz određen za ulazak/izlazak u/iz škole za odjeljenja koja pohađaju.

Učenici su prilikom ulaska/izlaska, u cilju zaštite i očuvanja zdravlja,  dužni poštovati sljedeće mjere:

        -   obavezno nošenje zaštitne maske prilikom ulaska i izlaska  kao I  kretanja unutar  Škole,  

        -   obavezno održavanje međusobne fizičke distance,

        -   prilikom ulaska učenika/ca u školsku zgradu vrišti će se mjerenje tjelesne temperature 

           beskontaktnim termometrom te dezinfekcija ruku;

        -   učenici se unutar škole kreću poštujući fizičku distancu;

        -   preporučena minimalna fizička distanca  je obavezna i u samoj učionici između učenika i

            nastavnika;

        -   učenici jednog odjeljenja pohađaju nastavu samo u jednoj učionici izuzev u sitaciji kada

            je organizovana kabinetska nastava uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera;  

       -    kašljati i kihati u maramicu ili u podlakticu;

      -     upotrijebljene maramice se odlažu u kantu za otpad, nakon čega se peru ruke ili vrši

             dezinfekcija ruku;

     -      izbjegavati dodirivanje lica;

   -        obavezno je pranje ruku prije i nakon korištenja toaleta;

   -        ruke se peru tečnim sapunom i vodom (najmanje 20 sekundi) te suše papirnom

             maramicom;

   -        korištene papirne maramice se odlažu u kantu za otpatke;

   -        učenici za vrijeme nastave koriste isključivo svoje udžbenike, školski pribor i lične stvari

            ne dijele međusobno;

   -        ukoliko učenik tokom nastave osjeti zdravstvene poteškoće obavještava prisutnog

             nastavnika koji će dalje postupiti po utvrđenom protokolu;

   -        ukoliko se učeniku povisi tjelesna tempratura i/ili se pojavi neki od respiratornih   simptoma tokom trajanja nastave učenik napušta učionicu i do dolaska roditelja/staratelja boravi u školskoj prostoriji predviđenoj za boravak učenika u navedenoj situaciji/ soba za izolaciju;

   -        u prethodno navedenom slučaju predmetni nastavnik obavještava roditelja/staratelja o zdravstvenom stanju i dogovaraju preuzimanje učenika;

   -        u slučaju pojave COVID-19 pozitivnog slučaja u nekom od odjeljenja, svi učenici tog odjeljenja (grupe) dalje postupaju po  preporukama zdravstvene institucije,

 -          učenici školsku zgradu napuštaju unaprijed dogovorenom putanjom i rasporedom za izlazak.

6.1.4.  Dužnosti i obaveze roditelja/staratelja

- Roditelji/staratelji ne šalju dijete u školu ako imaju simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta mirisa i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19;

- roditelj/staratelj ne upućuje dijete u Školu u slučaju da je djetetu izrečena mjera samoizolacije ili imaju saznanje da je zaraženo s COVID-19, o čemu obavještava Školu;

- ulazak roditelja/staratelja u školsku zgradu nije predviđen;

- roditelji svakodnevno prije polaska u školu mjere tjelesnu temperaturu djeteta

- prilikom dovođenja ili odvođenja učenika nižih razreda roditelji/staratelji ne treba da se zadržavaju u školskom dvorištu. Oni dovode ili odvode učenike nižih razreda do ulaza u Školu uz obavezno održavanje fizičke distance  u odnosu na druge roditelje/staratelje ili učenike i ne ulaze u školu;

- ukoliko dijete ima povišenu tjelesnu temperaturu i/ili neki od simptoma respiratorne ili crijevne infekcije ili roditelj/staratelj posumnja na početak bolesti (malaksalost, kašalj, gubitak čula mirisa i okusa ...) ne dolazi u školu, već roditelj konsultuje nadležnog ljekara;

- roditelj/staratelj u slučaju bolesti djeteta, a za vrijeme trajanja nastave, dolazi po dijete u školu ili u slučaju nemogućnosti ili spriječenosti dolaska po dijete obavještava nastavnika/razrednika o načinu preuzimanja djeteta. Roditelj/staratelj ili treća osoba koja preuzima dijete čeka dijete ispred škole u dogovoreno vrijeme;

- učenici iz ugroženih gupa (učenici s hroničnim oboljenjima zbog kojih imaju povećan rizik od komplikacija Covid-19) mogu nastavu pohađati od kuće samo na osnovu izvoda iz medicinske dokumentacije kojeg izdaje nadležni ljekar zdravstvene ustanove. Škola je dužna da za te učenike osigura optimalan model praćenja nastave;

Shodno epidemiološkim mjerama za sve učenike primjenjivat će  se jedan od modela realizacije odgojno-obrazovnog rada Škole.

7.     ČIŠĆENJE PROSTORA I PROVJETRAVANJE PROSTORIJA

7.1.  Spremačice i čišćenje

Spremačica iz jutarnje smjene prva ulazi u Školu. Zadnja osoba koja izlazi iz ustanove je spremačica iz poslijepodnevne smjene koja dezinficira sve korištene površine.

7.2. Provjetravanje prostorija

Prostorije u ustanovi obavezno je provjetravati više puta dnevno, svakako prije dolaska i nakon odlaska učenika  te za vrijeme odmora ili na način, ako to vremenske prilike dopuštaju, da se ostavi otvoren prozor. Kad je lijepo vrijeme, preporučuje se ostaviti otvorene prozore tokom odgojno-obrazovnoga rada. Ako prozori ne mogu biti stalno otvoreni, prostoriju je potrebno redovno provjetravati tokom odmora i bar jednom na 5 minuta tokom nastavnog časa. Ako postoje prozori na kip na vrhu prozora, isti stalno trebaju biti otvoreni.

7.3. Čišćenje prostora

Dodirne površine kao što su kvake, ručke na prozorima, radne površine, tastature, česme u toaletima, tipke vodokotlića, daljinski upravljači, prekidači za struju, zvono, te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba neophodno je dezinficirati prebrisavanjem više puta (na početku i na kraju svake smjene te najmanje jednom tokom smjene).

Neophodno je pojačano čišćenje WC-a, umivaonika, kvaka u WC-ima, prekidača za svjetlo, tipki na vodokotlićima, površina koje se često dodiruju i to nakon svakog odmora.

 

8.     IZOLACIJE ZA ZAPOSLENIKE I UČENIKE

U cilju prevencije i suzbijanja zaraze koronavirusom (COVID-19) potrebno je, između ostalog, pridržavati se i sljedećih mjera:

-          centralna škola u Konjicu, kao i sve područne škole  imaju sobe za izolaciju

-          uposlenici Škole obavezni su da vode računa o osobama s kojima su u zadnjih 48 sati bili na manjoj fizičkoj udaljenosti i vremenski duže od 15 minuta (bliski kontakt);

-          uposlenici Škole su obavezni ostati kod kuće u slučaju pojave simptoma bolesti uzrokovane zarazom (povišena temperatura, iznad 37°C) te o tome obavijestiti nadležnu zdravstvenu ustanovu i Školu. Dužnost  svih uposlenih je postupiti na isti način i ako su bili u kontaktu s osobom oboljelom od koronavirusa ili su se vratili iz područja u kojima je registrovana pojava koronavirusa;

-          uposlenik koji u toku radnog vremena osjeti neke od simptoma odmah napušta nastavni proces i školu, a direktor prijavljuje slučaj nadležnim. U slučaju određivanja izolacije od strane ljekara, uposlenik s blažim simptomima obavlja nastavu na daljinu. Ako je riječ o težim slučajevima nastavnik ide na bolovanje, a za odvijanje nastave obezbjedit će se adekvatna zamjena;

-          roditelj/staratelj bi svakodnevno, prije polaska djeteta u školu, trebao izmjeriti tjelesnu temperaturu djeteta, ukoliko je temperatura povišena dijete treba ostati kući, a roditelj/staratelj treba obavijestiti Školu i ljekara porodične medicine;

-          ukoliko učenik prilikom dolaska u školu ima povišenu tjelesnu temperaturu izdvaja se iz grupe i pravovremeno se obavještava roditelj/staratelj;

-          ukoliko učenik tokom nastave osjeti zdravstvene poteškoće obavještava predmetnog nastavnika, a predmetni nastavnik obavještava roditelja/staratelja učenika, kao i direktoricu Škole.

-          učenika koji u toku nastave osjeti neki od simptoma nastavnik šalje u sobu za izolaciju i obavještava direktoricu Škole koja obavještava roditelje  koji su dužni preuzeti učenika.

-          kontakt telefoni se koriste iz razrednih knjiga, za čiju urednost vođenja odgovara razredni starješina;

-          ukoliko nastavnik u toku radnog vremena osjeti neke od simptoma bolesti ili zaraze obavještava direktoricu Škole, a potom ljekara porodične medicine. Škola će za vrijeme odsustva nastavnika iznaći odgovarajuće rješenje za zamjenu.

 

9.     ULAZAK U ZGRADU I SASTANCI

 

-       Školske sastanke koje nije moguće obaviti u skladu sa epidemiološkim mjerama obavit će se video vezom, telefonom,

-       svaki dolazak u školu od strane lica koja nisu zaposlenici ili učenici se mora ranije najaviti i od strane Škole odobriti,

-       neposredni rad i sastanci s nezaposlenim licima i strankama  reduciraju se na minimum, a prilikom održavanja moraju se poštovati sve higijensko epidemiološke mjere (posebno nošenje maski i fizička distanca),

-       sastanci će se organizirati u prostorijama koje omogućavaju održavanje potrebne distance (školski hol),

-       roditeljski sastanci će se organizovati uz poštivanje epidemioloških mjera i preporuka koje su na snazi;

-       pošta se odlaže u poštansko sanduče smješteno na glavnom ulazu, a u slučaju preporučenih pošiljki na poziv poštara preuzima ih zadužena osoba,

-       dostava kancelarijskog materijala, obroka, sredstava za čišćenje, štampe i ostalog se preuzima na glavnom ulazu u Školu.

     

10.  VOĐENJE EVIDENCIJE, PRIKUPLJANJE PODATAKA O TRENUTNOJ EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI

Operativni tim za praćenje i provođenje Plana Škole prikuplja podatke o broju infekcija i sumnjivim slučajevima kako bi se osigurala prevencija i kontrola infekcije prema Planu Škole.

 

Škola vodi evidenciju u slučaju povišene tjelesne temperature.

Škola vodi evidenciju o učenicima /zaposlenicima koji su u samoizolaciji.

Škola vodi evidenciju o očenicima za koje se  nastavni process organizuje  na daljinu.

Škola će u saradnji s Domom zdravlja Konjic uspostaviti kontakt telefon za prijavu slučajeva sa simptomima Covid-19.

 

11.  POSTUPANJE U SLUČAJU NEPOŠTIVANJA ODREDBI PLANA ZA KRIZNU SITUACIJU IZAZVANU POJAVOM VIRUSA COVID-19 U ŠKOLI

Plan Škole usvaja Školski dobor.

Dostupan je svim uposlenicima Škole putem web stranice Škole i oglasne table.

O preventivnim mjerama, dužnostima i obavezama iz  Plana bit će upoznati svi učenici i roditelji/staratelji  putem web stranice Škole ili drugih komunikacijskih kanala koji se koriste na relaciji razrednik-učenik-roditelj, kako bi se istih mogli pridržavati od prvog dolaska u školu.

Mjere predstavljene u Planu Škole u skladu su s trenutnom epidemiološkom situacijom te su svi akteri školskog života dužni poštivati i pridržavati se istih. Izmjena donesenih mjera moguća je u skladu s okolnostima i potrebama postupanja, a prema preporukama i odlukama nadležnih organa.

Za implementaciju  i pridržavanje predviđenih aktivnosti odgovorni su svi zaposlenici škole, učenici i roditelji/staratelji, a nepridržavanje istih predstavlja kršenje Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine FBiH“, br. 29/05).

U slučaju nepridržavanja predviđenih mjera dužni su:

11.1. Učenici

Nepoštivanje predviđenih mjera dužni su prijaviti predmetnom nastavniku, razredniku ili stručnom saradniku odmah nakon uočenog nepridržavanja propisanih mjera.

11.2. Uposlenici škole

Nepoštivanje predviđenih mjera dužni su prijaviti dežurnom nastavniku.

 

 

11.3.      Roditelji

Roditelji boravak u školi treba da svedu na što je moguće kraći vremenski period. Prilikom dovođenja i odvođenja učenika ne ulaze u školsku zgradu niti se zadržavaju duži vremenski period ispred Škole. . Poštujući tu mjeru, roditelji su dužni, ukoliko imaju određena saznanja o kršenju usvojenih preventivnih mjera u školi, putem telefona ili školskog maila o tome obavijestiti Menadžment škole.

Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje da važi Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog korona virusa (COVID 19)  u Javnoj ustanovi „Druga osnovna škola“ Konjic broj: 601/21 od 30.3.2021. godine.

  

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

 U Konjicu; 9.9.2021. godine

  Broj:  1477 /21

  

Predsjednik Vijeća roditelja i škole                                                  Predsjednica Školskog odbora

____________________________                                                   ______________________

         Jazvin Mirsad                                                                                Lejla Nuhanović Gakić

  

     Direktorica Škole

__________________

    Munevera Tinjak

  

 

 

                                                                         

                                                                                                                                             
CamScanner 09-21-2021 14.34_1
CamScanner 09-21-2021 14.34_2
CamScanner 10-08-2021 14.20