Menadžment škole

logo e mail
Fatima Gabela
Pomoćnica direktorice škole
photo-2
Munevera Tinjak
Direktorica škole
logo e mail
Azra Alić
Sekretar škole
photo-3
Subha Ribić
Računovođa škole
logo e mail
Jasmina Ribić
Pedagogica škole
logo e mail
Zerina Sokolović
Pedagogica škole
logo e mail
Vasvija Jusufbegović
Bibliotekarka škole

Školski odbor

U skladu s članom 96. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a („ Službene novine HNK-a broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16“) osnovna škola za organ upravljanja ima školski odbor.

„Školski odbor obavlja sljedeće poslove:

1.obavlja izbor radnika,
2.odlučuje o prestanku prava nastavnika i stručnih saradnika na dalji odgojno-obrazovni rad,
3.donosi odluke o broju, organizovanju i ukidanju odjeljenja u osnovnoj školi,
4.donosi finansijski plan i usvaja godišnji budžet škole,
5.razmatra ostvarivanje godišnjeg programa rada i realizacije nastavnog plana i programa,
6.usvaja izvještaj o finansijskom poslovanju, usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora,
7.odlučuje o prigovoru roditelja, odnosno staratelja učenika,
8.odlučuje na prijedlog nastavničkog vijeća i direktora o prigovoru nastavnika i stručnih saradnika izjavljenim na njihovu ocjenu o radu,
9.razmatra odluke i preporuke nastavničkog vijeća o preduzetim mjerama,
10.odlučuje o prigovoru radnika na rješenje kojim je odlučeno o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa,
11.donosi opća akta škole,
12.rješava pitanja odnosa s osnivačem,
13.odgovara osnivaču za rezultate rada osnovne škole,
14.podnosi osnivaču najmanje jednom godišnje izvještaj o poslovanju osnovne škole,
15.obavlja i druge poslove utvrđene Pravilima osnovne škole. „

Školom upravlja školski odbor od jula 2023. godine u sastavu:

1. Halilović Adnana, predsjednik iz reda osnivača

2. Korić Sada, član, iz reda osnivača

3. Jusufbegović Vasvija, član, iz reda zaposlenika škole

4. Mustafić Aida, član iz reda zaposlenika škole

5. Ćišo Aldina, član iz reda roditelja

6. Nikšić Fahrija, član iz reda roditelja