Školski odbor

Školski odbor

U skladu s članom 96. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a („ Službene novine HNK-a broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16“) osnovna škola za organ upravljanja ima školski odbor.

„Školski odbor obavlja sljedeće poslove:

1.obavlja izbor radnika,
2.odlučuje o prestanku prava nastavnika i stručnih saradnika na dalji odgojno-obrazovni rad,
3.donosi odluke o broju, organizovanju i ukidanju odjeljenja u osnovnoj školi,
4.donosi finansijski plan i usvaja godišnji budžet škole,
5.razmatra ostvarivanje godišnjeg programa rada i realizacije nastavnog plana i programa,
6.usvaja izvještaj o finansijskom poslovanju, usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora,
7.odlučuje o prigovoru roditelja, odnosno staratelja učenika,
8.odlučuje na prijedlog nastavničkog vijeća i direktora o prigovoru nastavnika i stručnih saradnika izjavljenim na njihovu ocjenu o radu,
9.razmatra odluke i preporuke nastavničkog vijeća o preduzetim mjerama,
10.odlučuje o prigovoru radnika na rješenje kojim je odlučeno o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa,
11.donosi opća akta škole,
12.rješava pitanja odnosa s osnivačem,
13.odgovara osnivaču za rezultate rada osnovne škole,
14.podnosi osnivaču najmanje jednom godišnje izvještaj o poslovanju osnovne škole,
15.obavlja i druge poslove utvrđene Pravilima osnovne škole. „

Školom upravlja Školski odbor u sastavu:

Lejla Nuhanović- Gakić, predstavnik osnivača, predsjednica

Šefik Alihodžić, predstavnik osnivača, član

Aldina Ćišo, predstavnik roditelja, član

Azra Alić, predstavnik roditelja, član

Jasminka Subašić, predstavnik zaposlenika, član

Jasminka Hebibović, predstavnik zaposlenika, član

Komentariši