Odluka elektronske table

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovačko-neretvanski kanton
Javna ustanova
„Druga osnovna škola” Konjic
Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina
Herzegovina-Neretva canton The Public Primary School in Konjic

Konjic, Musala br.1; tel: +38736726192; fax: +38736735780; e-maildrugaosnovnaskola@bih.net.ba

Broj:656/20
Konjic, 10.3.2020. g.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), član 70. stav 1., 3. i 6. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH broj 39/14«), Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova u Javnoj ustanovi “Druga osnovna škola” Konjic broj 607/17 od 24.2.2017. godine, člana 5. i 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Javne ustanove »Druga osnovna škola« Konjic broj 1184/15 od 1.7.2015. godine, a na preporuku Komisije za javne nabavke broj 655/20 od 9.3.2020. godine u postupku Javne nabavke – roba elektronska/interaktivna tabla direktorica je donijela

ODLUKU
O izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Preporuka, broj 655/20 od 9.3.2020. godine, Komisije za javne nabavke za ponuđenu cijenu od 2.041,88 KM bez PDV-a, u okviru iznosa iz Plana javnih nabavki za 2020. godinu dodjeljuje se DOMOD d.o.o. Konjic PJ. 018 kao najbolje ocijenjenom ponuđaču, kupovina elektronske/interaktivne table.

Član 2.

Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču DOMOD d.o.o. Konjic PJ.018 na osnovu člana 5. i 6. Pravilnika o direktnom sporazumu broj 1184/15 od 1.7.2015. godine.

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje se direktorica.

Član 4.

Ova Odluka objavit će se na web stranici Javna ustanova »Druga osnovna škola« Konjic istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 598/20 od 28.2.2020. godine.
Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Istraživanje tržišta, pismeni zahtjev – prijedlog cijena upućen je firmi DOMOD d.o.o. Konjic.
Za provedbu postupka zadužena je Komisija za javnu nabavku koja je dostavila preporuku broj 655/20 od 9.3.2020. godine.
U postupku ocjene ponude poznatog ponuđača je utvrđeno:
da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna(1)
da je blagovremeno zaprimljena ponuda: jedna(1)
da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda
da je ponuda pozvanog ponuđača prihvatljiva
U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je pravilno i potpuno, data ocjena prispjele ponude, u skladu s kriterijima iz zahtjeva i poziva, da je cijena ponude prihvatljiva i da nije viša cijena od uobičajene na ovom releventnom tržištu, da je ukupna cijena bez PDV-a 2.041,88 KM.

U postupku je ocijenjeno da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine te Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Javne ustanove “Druga osnovna škola” odlučeno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke se može izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema iste.

Dostavlja se:
Ponuđaču
a/a
Direktorica:
__
Munevera Tinjak