Odluka Educa

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovačko-neretvanski kanton

Javna ustanova

„Druga osnovna škola”  Konjic

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

Herzegovina-Neretva canton The Public Primary School in Konjic

Konjic, Musala br.1; tel: +38736726192; fax: +38736735780; e-maildrugaosnovnaskola@bih.net.ba

Broj:  638/20

Konjic,  4.3.2020. g.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 3. i 6.  i člana 90.  Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH broj 39/14«),Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova Javne ustanove “Druga osnovna škola” Konjic, broj 607/17 od 24.2.2017. godine  člana 5. i 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Javne ustanove »Druga osnovna škola« Konjic broj 1184/15 od 1.7.2015. godine, a na preporuku Komisije za javne nabavke broj  634/20  od 3.3.2020. godine u postupku Javne nabavke  - roba školski namještaj direktorica je donijela

ODLUKU

O izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Preporuka, broj 634/20 od 3.3.2020. godine, Komisije za javne nabavke  za ponuđenu cijenu od 5.000,00 KM, bez PDV-a, u okviru iznosa iz Plana javnih nabavki za 2020. godinu dodjeljuje se ponuđaču “Educa” d.o.o. Mostar Stjepana Radića broj 7  kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču “Educa” d.o.o. Mostar na osnovu člana 5. i 6. Pravilnika o direktnom sporazumu  broj 1184/15 od 1.7.2015. godine.

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje se direktorica.

Član 4.

Ova Odluka objavit će se na web stranici Javna ustanova »Druga osnovna škola« Konjic istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj  587/20 od 24.2.2020. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 6.000,00 KM.

Istraživanje tržišta, pismeni zahtjev - prijedlog cijena upućen je “Educa” d.o.o. Mostar.

Za provedbu postupka zadužena je Komisija za javnu nabavku koja je dostavila preporuku broj 634/20 od  3.3.2020. godine.                       

U postupku ocjene ponude poznatog ponuđača je utvrđeno:

  • da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna(1)
  • da je blagovremeno zaprimljena ponuda: jedna(1)
  • da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda
  • da je ponuda pozvanog ponuđača prihvatljiva
  • U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je pravilno i potpuno, data ocjena prispjele ponude, u skladu s kriterijima iz zahtjeva i poziva, da  je cijena ponude prihvatljiva i da nije viša cijena od uobičajene na ovom releventnom tržištu, da je ukupna cijena bez PDV-a 5.000,00 KM.

Naime u postupku je ocijenjeno da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. i člana 90.  Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine te Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Javne ustanove “Druga osnovna škola” odlučeno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke se može izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema iste.

Dostavlja se:

  • Ponuđaču
  • a/a

Direktorica:

Munevera Tinjak