Ugovor stolice za salu za sastanke

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovačko-neretvanski kanton Javna ustanova „Druga osnovna škola“, Konjic
Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Herzegovina-Neretva canton The Public Primary School  in Konjic -„Druga osnovna škola“  

____________________________________________________________________

Konjic, Musala br.1; tel/fax: +38736726192; e-mail: drugaosnovnaskola@bih.net.ba

Javna ustanova „Druga osnovna škola“  Konjic, sa sjedištem u Konjicu, ulica Musala 1,

ID broj: 4227321960005 (u daljem tekstu: Naručilac posla), koju zastupa direktorica škole Munevera Tinjak (u daljem tekstu kupac/Naručilac)

I

Educa“ d.o.o. nastavna učila-oprema-edukacija, sa sjedištem u Mostaru, ulica Stjepana

Radića br.7 88000 Mostar

 Identifikacijski broj: 42274336190009

Transakcijski račun: 3381002202501325, Naziv banke: UniCredit banka

Kojeg zastupa: Nikola Drmač, ravnatelj „Educe“ d.o.o. (u daljem tekstu Dobavljač)

Zaključili su dana 3.3.2020. godine

UGOVOR – DIREKTNI SPORAZUM

O nabavci roba: namještaj, sala za sastanke

Član 1.

Ovim Ugovorom uređuju se međusobna prava i obaveze između ugovornog organa s jedne strane i dobavljača s druge strane za robu 90 konferencijskih stolica u postupku direktnog sporazuma.

I PREDMET UGOVORA

Član 2.

Predmet ovog Ugovora je nabavka 90 konferencijskih stolica bez rukonaslona, metalne konstrukcije – kromirane.

  • Konferencijske stolice 90 komada, koje će Dobavljač dobaviti Kupcu u skladu s odredbama ovog Ugovora i sljedećim dokumentima koji čine sastavni dio ovog Ugovora u obliku njegovih priloga i to:
  • ponuda broj: 02-10-02/20 od 10.2.2020. godine koja je dostavljena za postupak nabavke direktnim sporazumom.

II CIJENA

Član 3.

Cijena koju će Kupac isplatiti Dobavljaču za konferencijske stolice – 90 komada iz člana 2. Ugovora iznosi:

  • Cijena bez PDV-a: 4.950,00 KM (četirihiljadedevetstotinapedeset  konvertibilnih maraka)
  • Porez na dodatnu vrijednost (PDV 17%)  841,50 KM
  • Ukupna vrijednost/cijena s PDV-om: 5.791,50 KM

III USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Član 4.

Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja računa za stvarno isporučenu robu.

Troškovi prevoza robe na adresu Kupca uračunati su u ukupnoj cijeni iz člana 3.

Plaćanje će se izvršiti na žiro račun Dobavljača. Kupac ne prihvata avansno plaćanje i traženje sredstava osiguranja plaćanja. Ukupna plaćanja bez PDV-a na temelju sklopljenog Ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabavke.

Kupčeva obaveza da isplati cijenu podrazumijeva poduzimanje mjera i udovoljavanje formalnostima predviđenim Ugovorom ili odgovarajućim zakonima i propisima da bi se omogućilo plaćanje.

Dobavljač je dužan izdati/sačiniti fakturu u skladu s odredbama pozitivnih propisa iz oblasti poreza. U suprotnom ista neće biti plaćena i bit će vraćena Dobavljaču na usklađivanje.

Uslovi plaćanja i drugi uslovi koje Dobavljač jednostavno unese u fakture ne obavezuju Kupca ni kada je fakturu primio, a nije joj prigovorio.

IV ROK ISPORUKE

Član 5.

Rok isporuke ukupno ugovorene i specificirane količine robe, kao pripadajućih usluga iz

člana 2 ovog Ugovora je 15 (petnaest dana) od datuma obostranog potpisivanja ovog Ugovora. Pod isporukom se podrazumijevaju sve potrebne radnje koje je Dobavljač dužan obaviti prema Ugovoru i prirodi posla da bi Kupac mogao primiti isporuku.

Mjesto izvršenja obaveza Dobavljača je isporuka robe na adresu Musala br.1. 88400 Konjic u prostorije Javne ustanove „Druga osnovna škola“ Konjic.

Kupac se obavezuje isplatiti cijenu i preuzeti isporuku robe kako je predviđeno ovim Ugovorom. Kupčeva obaveza preuzimanja isporuke općenito se sastoji u obavljanju svih radnji koje se razumno od njega očekuje da bi se omogućilo Dobavljaču izvršiti isporuku i u preuzimanju robe.

Do isporuke/predaje robe Kupcu (do dana obostranog potpisivanja zapisnika o kvantitativnom prijemu robe bez primjedbi) rizik slučajne propasti ili oštećenja opreme snosi Dobavljač, a s isporukom /predajom robe rizik prelazi na Kupca. Rizik ne prelazi na kupca ako je isti zbog nekog nedostatka isporučene/predate opreme raskinuo Ugovor ili tražio zamjenu opreme.

Usluge iz člana 2. Ugovora Dobavljač je obavezan izvršiti u skladu sa specifikacijom, uslovima, lokacijom dostave u ponudi Dobavljača.

Dobavljač je dužan da o svom trošku ugovorenu robu osigura od uobičajnih rizika. Dobavljač vrši osiguranje do momenta prelaska rizika u skladu s ovim Ugovorom, a Kupac od tog momenta.

Roba koja je predmet ovog Ugovora i koju će dobavljač isporučiti Kupcu prema ovom Ugovoru bit će upakovana u neotvorenoj ambalaži od originalnog proizvođača uz označavanje pakovanja na propisan način.

Dobavljač će zapakovati opremu tako da može izdržati transport, manipulaciju i eventualno skladištenje u razumnom vremenskom roku.

V ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Član 6.

Dobavljač odgovara za materijalne nedostatke robe koje je ona imala u času prelaska rizika na Kupca, bez obzira na to da li mu je to bilo poznato. Dobavljač odgovara i za one materijalne nedostatke koje se pojave nakon prelaska rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

VI  UGOVORNA KAZNA, ZATEZNA KAMATA

Član 7.

U slučaju kašnjenja u isporuci robe Kupac će zaračunati i naplatiti Dobavljaču na ime ugovorne kazne 1% za svaki dan zakašnjenja s tim da ne može prijeći iznos od 5% ukupne vrijednosti ugovora.

Kupac ne može zahtijevati ugovornu kaznu ako je primio ispunjene obaveze, a nije bez odlaganja pismeno saopštio Dobavljaču da zadržava pravo na ugovornu kaznu.

Na zakašnjela plaćanja Dobavljač će zaračunati Kupcu zatezne kamate prema primljenom/pozitivnom propisu.

VII STUPANJE UGOVORA NA SNAGU

Član 8.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana. Svi rokovi u vezi s ovim ugovorom računaju se od dana stupanja Ugovora na snagu, ukoliko posebnom odredbom nije ugovoren neki drugi datum kao početak toga roka.

VIII PRIMJENA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

Član 9.

Ugovorne strane su saglasne s primjenom odredbi Zakona o obligacionim odnosima i to u pogledu prava, obaveza i odnosa koji nisu regulisani odredbama ovog Ugovora, a koji nastanu u vezi i povodom izvršenja ovog Ugovora.

IX RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 10.

Sve eventualne sporove i nesporazume koji bi mogli nastati iz ovog Ugovora ili povodom ovog Ugovora, ugovorne strane će pokušati riješiti usaglašavanjem, posredovanjem ili na drugi miran način u duhu uzajamnog povjerenja i dobrih poslovnih običaja.

Ukoliko ugovorne strane ne postignu mirno rješenje eventualnog spora u smislu stava 1. ovog člana Ugovora nadležan je sud u Konjicu, Bosna i Hercegovina uz primjenu pozitivnog prava Bosne i Hercegovine.

Član 11.

Izmjene i dopune ovog Ugovora mogu se vršiti samo pismenim putem. Bit će punovažne i obavezivat će ugovorne strane samo one izmjene koji su sačinili sporazumno u pisanoj formi.         

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana.

Član 12.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka od kojih Naručilac zadržava dva (2), a Dobavljač dva (2) primjerka.

Naručilac:                                                                               Dobavljač:

Broj: 628/20                                                                            Broj: 02-03-03/20

Konjic, 3.3.2020. g.                                                                Mostar, 3.3.2020. g.

Javna ustanova „Druga osnovna škola“                                 „EDUCA“ d.o.o. Mostar     

_________________                                                          ________________________

Munevera Tinjak, direktorica                                                 Nikola Drmač, ravnatelj