Konkurs pomoćnik direktora

.

       Na osnovu člana 100. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK-a“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), člana 4.,7. i 13. Uputstva o izboru i imenovanju pomoćnika direktora osnovnih i srednjih škola HNK-a („Službene novine HNK-a“ broj: 2/05), člana 110. i 132. Pravila JU „Druga osnovna škola“ Konjic broj: 2211/18 od 30.10.2018. g., Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-30-1328/22 od 1.7.2022. godine, Školski odbor Javne ustanove „Druga osnovna škola“ Konjic donio je Odluku broj: 1437/22 od 13.7.2022. godine kojom se raspisuje

.

K O N K U R S

za izbor i imenovanje pomoćnika direktora

.

Za pomoćnika direktora Škole može biti izabrana i imenovana osoba koja pored opštih uslova predviđenih Zakonom treba da ispunjava i posebne uslove:

1. da ima visoku (VSS) ili višu (VŠS) stručnu spremu,

2. da ispunjava uslove za nastavnika ili pedagoga Škole,

3. da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi,

4. da nije krivično kažnjavan,

5. da nije zaposlen na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interesa,

6. da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi do drugog stepena s bilo kojim članom Školskog odbora.

.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– kraću biografiju (navesti adresu i kontakt telefon),

– diplomu o stečenoj školskoj spremi,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

– potvrdu o radnom iskustvu u kojoj mora biti navedeno radno mjesto na kome je kandidat radio i period

rada

– Izvod iz matične knjige rođenih (s naznakom da nema ograničen rok trajanja),

– Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci od dana objavljivanja konkursa),

– ovjerenu izjavu od strane nadležnog organa da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stepena, s

bilo kojim članom Školskog odbora,

– ovjerenu izjavu od strane nadležnog organa da nije angažovan na drugoj poziciji koja može uticati na

eventualni sukob interesa.

Napomena: Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica po osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK-u („Službene novine HNK-a“, broj: 7/18) ukoliko uz prijavu na konkurs dostave dokaz o navedenom.

.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Izbor i imenovanje pomoćnika direktora Škole vrši se na period od četiri (4) godine.

.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

.

Izabrani kandidat za pomoćnika direktora Škole bit će obavezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uvjerenje MUP-a o neosuđivanosti ne starije od tri (3) mjeseca, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije donošenja Odluke o imenovanju za pomoćnika direktora Škole.

.

Školski odbor će u roku od osam (8) dana od dana kada je donio odluku, pismenim putem obavijestiti sve kandidate prijavljene na konkurs o Odluci o imenovanju pomoćnika direktora.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti orginal ili ovjerene fotokopije.

Prijave na konkurs s potrebnom dokumentacijom slati isključivo putem pošte na adresu: JU „Druga osnovna škola“ Konjic, Musala br.1 88400 Konjic (s naznakom „Prijava na konkurs – za Konkursnu komisiju“- ne otvaraj).