Konkurs 03.23

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

Javna ustanova „Druga osnovna škola“ Konjic

Grad Konjic

Na osnovu člana 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju u HNK (“Službene novine HNK-a broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16, 7/22), člana 130. Pravila Javne ustanove „Druga osnovna škola“ broj: 2186/22 od 19.12.2022. g., člana 8. i 9. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK-a broj: 05-02-02-2445/21 od 20.12.2021. g., Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 89/18), Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka broj: 1653/20 od 17.9.2020. g., Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 02-30-1808/22 od 22.2.2023. g., Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa broj: 670/23 od 17.3.2023. g. raspisuje se

.

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

.

A) Na neodređeno radno vrijeme

1. školski majstor (domar – ložač)…………………..1 izvršilac, puno radno vrijeme,

2. nastavnik njemačkog jezika………………..………1 izvršilac, 18 časova sedmično

B) Na određeno radno vrijeme do 15.7.2023. godine

1. nastavnik matematike…………………………………1 izvršilac, 8 časova sedmično

2. nastavnik fizike…………………………………………..1 izvršilac, 8 časova sedmično

3. nastavnik turskog jezika ……………………………. 1 izvršilac, 4 časa sedmično

4. nastavnik informatike………………………………….1 izvršilac, 13 časova sedmično

5. nastavnik historije………………………………………1 izvršilac, 6 časova sedmično

6. nastavnik geografije ……………………………………1 izvršilac, 14 časova sedmično

7. nastavnik biologije………………………………………1 izvršilac, 10 časova sedmično

8. nastavnik muzičke kulture……………………………1 izvršilac, 1 čas sedmično

9. nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja…….1 izvršiac, 2 časa sedmično

10. nastavnik Islamske vjeronauke…………………..1 izvršilac, 12 časova sedmično

11. nastavnik razredne nastave ……………………….2 izvršioca

12. radnik na održavanju čistoće………………………2 izvršioca, puno radno vrijeme

13. radnik na održavanju čistoće………………………1 izvršilac, pola radnog vremena     

14. školski majstor (domar – ložač)…………………..1 izvršilac, puno radno vrijeme

.

C)Na određeno vrijeme do povratka zaposlenika s bolovanja, a najduže do 15.7.2023. godine
1.sekretar…………………………1 izvršilac (puno radno vrijeme)

.

Uslovi konkursa

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju u HNK, Pedagoškim standardom i normativom osnovnog školstva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Nastavnim planom i programom, Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Javne ustanove „Druga osnovna škola“ Konjic, i to kako slijedi:

Za radno mjesto A) broj 1: školski majstor (domar-ložač): završena srednja stručna škola KV ili VKV majstor zanimanja mašinske, građevinske, elektro, drvne ili drvno-prerađivačke struke s položenim ispitom za rukovaoca centralnog grijanja.

Za radno mjesto A) broj 2: završen odgovarajući fakultet – grupa Njemački jezik: VSS ili master, VŠS ili Bachelor.

.

Za radno mjesto B) broj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, završen odgovarajući fakultet VSS ili master, VŠS ili Bachelor.

Za radno mjesto B) broj 10  završen odgovarajući fakultetnastavni smjer, VSS ili master, VŠS ili Bachelor sa certifikatom nadležne vjerske institucije.

Za radno mjesto B) broj 11 završena učiteljska škola, Pedagoška akademija, smjer razredna nastava ili nastavnički fakultet smjer razredna nastava, ili Bachelor ili Master.

Za radno mjesto B) broj 12 i 13 završena osnovna škola.

Za radno mjesto B) broj 14 školski majstor (domar-ložač): završena srednja stručna škola KV ili VKV majstor zanimanja mašinske, građevinske, elektro, drvne ili drvno-prerađivačke struke s položenim ispitom za rukovaoca centralnog grijanja.

Za radno mjesto C) broj 1 najmanje VŠS, a prioritet kod prijema imaju kandidati pravne struke.

           Potrebna dokumentacija (orginal ili ovjerena kopija)

1. Prijava na konkurs – obavezno navesti adresu i kontakt telefon, naziv radnog mjesta na koje kandidat konkuriše, svojeručni potpis,
2.Biografija,
3. Diploma/Svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi, a za radno mjesto B/br. 12 i 13 Svjedodžba o završenoj školi,
4. Izvod iz matične knjige rođenih,
5.Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
6.Certifikat/Saglasnost nadležne vjerske zajednice za obavljanje posla vjeroučitelja (odnosi se na radno mjesto B/br. 10,
7.Dokumentacija po članu 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica (Službene novine HNK-a“ broj: 6/18, 4/21 i 7/22).

.

Napomena: Ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju imaju lica po osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine HNK“ broj: 6/18, 4/21 i 7/22) ukoliko uz prijavu na konkurs dostave dokaze o navedenom.

S kandidatima, koji budu ispunjavali uslove iz konkursa, Konkursna komisija Škole obavit će intervju o kojem će se kandidati blagovremeno obavijestiti putem telefona.

Izabrani kandidat dužan je prije zaključenja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenom stanju (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu: Javna ustanova „Druga osnovna škola“ Konjic Musala br. 1 88 400 Konjic s naznakom „Za konkurs“.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja obavještenja u Dnevnom listu „Oslobođenje“, a konkurs će se objaviti na Web stranici Škole, Web stranici Službe za zapošljavanje HNK-a i Oglasnoj ploči Škole.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati prijavljenim kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

                                                                                              

.