Zaključak LOT 2 Sarajevo Publishing

          .

..                                            logo e mail

Konjic, Musala br.1; tel:036/726-192; tel./fax:036/735-780; e-mail: drugaosnovnaskola@bih.net.ba

.

.

Brој:762/23

Konjic, 3.4.2023. godine

.

Na temelju člana 217. Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH” br. 2/98 i 48/99),člana 143. Pravila Javna ustanova “Druga osnovna škola” Konjic broj: 2186/22 od 19.12.2022. godine u konkurentskom postupku javne nabavke  Nabavka štampane knjige (udžbenici), direktorica Javne ustanove “Druga osnovna škola” Konjic donosi:

.

Z A K LJ U Č A K

O ispravci greške u odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Nabavku štampane knjige (udžbenici) LOT 2

Nabavka štampane knjige (udžbenici) prema grupi autora 2

.

I

.

U Odluci  o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Nabavku štampane knjige (udžbenici) LOT 2

Nabavka štampane knjige (udžbenici) prema grupi autora 2 broj: 708/23 od 27.3.2023. godine vrši se ispravka  greške u dijelu člana 2. na sljedeći način:

Umjesto člana 47. treba da stoji član 46.

.

II

.

Ovaj zaključak se prilaže uz  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i čini njen sastavni dio.

U preostalom dijelu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača ostaje neizmjenjena.

.

III

.

Ovaj zaključak će se dostaviti ponuđaču koji je sudjelovao u postupku javne nabavke te objaviti na web starnici škole.

.

Obrazloženje

.

U postupku javne nabavke  Nabavka štampane knjige (udžbenici) LOT 2 nakon okončanja postupka izabran je najpovoljniji ponuđač za LOT 2 Izdavačko društvo export – import “Sarajevo – Publishing” d.d. U Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača u članu 2. stoji da je izbrani ponuđač dužan u roku od 5 dana od dana dostavljanja Odluke dostavi orginale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. i 47. Zakona o javnim nabavkma, a tenderskom dokumentacijom nije  tražen član 47.

Kako je nesporno utvrđeno da je došlo do očite greške u pisanju, bilo je potrebno donijeti zaključak kojim se očita greška ispravlja. U skladu sa prethodno navedenim potrebno je bilo u dijelu odluke  gdje je stajalo po članu 47. ispraviti da stoji po članu 46 Zakona o javnim nabavkama.

Na osnovu navedenog, a u skladu sa članom 217. Zakona o upravnom postupku odlučeno je kao u dispozitivu.

.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Zaključka može se izjaviti  žalba u roku od 10 dana od dana prijema. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi  Bosne i Hercegovine  putem ugovornog organa u pisanoj formi  direktno ili preporučenom  poštanskom pošiljkom.

.

.

Dostaviti:

Ponuđaču: Izdavačko društvo export – imort “Sarajevo – Publishing ”d.d.
a/a

.

                                                                                                          Direktorica

____________

                                                                                                 Tinjak Munevera