Odluka LOT 6 poništenje

          .

..                                            logo e mail

Konjic, Musala br.1; tel:036/726-192; tel./fax:036/735-780; e-mail: drugaosnovnaskola@bih.net.ba

.

Brој: 2199/23

Konjic, 6.10.2023. godine

.

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka a), člana 70. stavovi 1., 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik BiH 39/14 i 59/22), na preporuku Komisije za javne nabavke broj: 2184/23 od 4.10.2023. godine u postupku javne nabavke Nabavka roba- Nabavka udžbenika, direktorica Škole donosi

.

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke Nabavku roba – Nabavka udžbenika LOT 6

prema grupi autora 6

.

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke Nabavka roba- Nabavka udžbenika LOT 6 prema grupi autora 8, iz razloga što nije dostvljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku – član 69. stav 2. tačka a).

.

Član 2.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje direktorica.

.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web stranici Škole.

.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 2040/23 оd 13.9.2023. godine.

Javna nabavka je provedena konkurentskim zahtjevom za dostavljanje ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke za LOT 6 bez PDV-a je 1765,10 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 2752-7-1-15-3-16/23, poslato je na objavlјivanje dana 18.9.2023. godine, a objavlјeno je na Portalu javnih nabavki dana 18.9.2023. godine, Ipravka obavještenja o nabavci broj: 2752-7-1-15-8-17/23 od 18.9.2023.godine , sažetak obavještenja o nabavci objavlјen je u Sl. glasniku BiH broj: 65/23.

.

Komisija za nabavku, imenovana je Odlukom broj: 2041/23 оd 13.9.2023. godine.

.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Ugovornom organu Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 2168/23 od 4.10.2023., Preporuku o poništenju postupka broj: 2182/23 оd 4.10.2023. godine.

U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, prеglеd i ocjenu prispjelih ponudа, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojima je utvrđeno slijedeće:

– da nije bilo pristiglih Ponuda.

U postupku ocjene provedenog postupka, direktorica Javne ustanove „Druga osnovna škola“ Konjic nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za nabavku.

Naime, u postupku je utvrđeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je preporuka o poništenju postupka izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i Tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba URŽ – u, putem ugovornog organa najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavlјuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugоvornog organa u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošilјkom. Žalba se podnosi u najmanje tri (3) primjerka.

.

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                           Direktorica

                                                                                                                      _______________

                                                                                                                         Tinjak Munevera

                                                                                                                       

                       

.

.

.

.