Ugovor geografske karte 2021

.

.

Javna ustanova „Druga osnovna škola“ Konjic, sa sjedištem u Konjicu, ulica Musala 1,

ID broj: 4227321960005 (u daljem tekstu: Naručilac), koju zastupa direktorica škole Munevera Tinjak (u daljem tekstu Naručilac)

I

Educa“ d.o.o. nastavna učila-oprema-edukacija, sa sjedištem u Mostaru, ulica Stjepana

Radića br.7 88000 Mostar

Identifikacijski broj: 42274336190009

Transakcijski račun: 3381002202501325, Naziv banke: UniCredit banka

Koju zastupa: Nikola Drmač, ravnatelj „Educa“ d.o.o. (u daljem tekstu Dobavljač)

.

Zaključili su dana 5.3.2021. godine

.

UGOVOR – DIREKTNI SPORAZUM

O nabavci roba: geografske karte

.

.

Član 1.

Ovim Ugovorom uređuju se međusobna prava i obaveze između Ugovornog organa s jedne strane i Dobavljača s druge strane za robu geografske karte u postupku direktnog sporazuma.

.

I PREDMET UGOVORA

Član 2.

Predmet ovog Ugovora je nabavka robe:

geografske karte 39 komada, karte Bosne i Hercegovine dimenzija 111×126 i 8 komada karti HNK-a koju će Dobavljač dobaviti Kupcu u skladu s odredbama ovog Ugovora i sljedećim dokumentima koji čine sastavni dio ovog Ugovora u obliku njegovih priloga i to:
ponuda broj: 03-19-02//21 od 19.2.2021. godine koja je dostavljena za postupak nabavke direktnim sporazumom.

.

II CIJENA

.

Član 3.

Cijena koju će Kupac isplatiti Dobavljaču za robu geografske karte iz člana 2. Ugovora iznosi:

.

Cijena bez PDV-a: 5.998,30 KM (pethiljadadevetstodevedesetosam 30/100 KM))
Porez na dodatnu vrijednost (PDV 17%) 1.019,71 KM
Ukupna vrijednost/cijena s PDV-om: 7.018,01 KM

.

.

.

.

.

.

.

.

III USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Član 4.

.

Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja računa za stvarno isporučenu robu.

Troškovi prevoza robe na adresu Kupca uračunati su u ukupnoj cijeni iz člana 3.

Plaćanje će se izvršiti na žiro račun Dobavljača. Kupac ne prihvata avansno plaćanje i traženje sredstava osiguranja plaćanja. Ukupna plaćanja bez PDV-a na temelju sklopljenog Ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabavke.

Kupčeva obaveza da isplati cijenu podrazumijeva poduzimanje mjera i udovoljavanje formalnostima predviđenim Ugovorom ili odgovarajućim zakonima i propisima da bi se omogućilo plaćanje.

Dobavljač je dužan izdati/sačiniti fakturu u skladu s odredbama pozitivnih propisa iz oblasti poreza. U suprotnom ista neće biti plaćena i bit će vraćena Dobavljaču na usklađivanje.

Uslovi plaćanja i drugi uslovi koje Dobavljač jednostavno unese u fakture ne obavezuju Kupca ni kada je fakturu primio, a nije joj prigovorio.

.

IV ROK ISPORUKE

Član 5.

.

Rok isporuke ukupno ugovorene i specificirane količine robe, kao pripadajućih usluga iz

člana 2 ovog Ugovora je 15 (petnaest dana) od datuma obostranog potpisivanja ovog Ugovora. Pod isporukom se podrazumijevaju sve potrebne radnje koje je Dobavljač dužan obaviti prema Ugovoru i prirodi posla da bi Kupac mogao primiti isporuku.

Mjesto izvršenja obaveza Dobavljača je isporuka robe na adresu Musala br.1. 88400 Konjic u prostorije Javne ustanove „Druga osnovna škola“ Konjic.

Kupac se obavezuje isplatiti cijenu i preuzeti isporuku robe kako je predviđeno ovim Ugovorom. Kupčeva obaveza preuzimanja isporuke općenito se sastoji u obavljanju svih radnji koje se razumno od njega očekuje da bi se omogućilo Dobavljaču izvršiti isporuku i u preuzimanju robe.

Do isporuke/predaje robe Kupcu (do dana obostranog potpisivanja zapisnika o kvantitativnom prijemu robe bez primjedbi) rizik slučajne propasti ili oštećenja opreme snosi Dobavljač, a s isporukom /predajom robe rizik prelazi na Kupca. Rizik ne prelazi na kupca ako je isti zbog nekog nedostatka isporučene/predate opreme raskinuo Ugovor ili tražio zamjenu opreme.

Usluge iz člana 2. Ugovora Dobavljač je obavezan izvršiti u skladu sa specifikacijom, uslovima, lokacijom dostave u ponudi Dobavljača.

Dobavljač je dužan da o svom trošku ugovorenu robu osigura od uobičajnih rizika. Dobavljač vrši osiguranje do momenta prelaska rizika u skladu s ovim Ugovorom, a Kupac od tog momenta.

Roba koja je predmet ovog Ugovora i koju će dobavljač isporučiti Kupcu prema ovom Ugovoru bit će upakovana u neotvorenoj ambalaži od originalnog proizvođača uz označavanje pakovanja na propisan način.

Dobavljač će zapakovati opremu tako da može izdržati transport, manipulaciju i eventualno skladištenje u razumnom vremenskom roku.

.

V ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

.

Član 6.

.

Dobavljač odgovara za materijalne nedostatke robe koje je ona imala u času prelaska rizika na Kupca, bez obzira na to da li mu je to bilo poznato. Dobavljač odgovara i za one materijalne nedostatke koje se pojave nakon prelaska rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

.

.

.

VI UGOVORNA KAZNA, ZATEZNA KAMATA

.

Član 7.

.

U slučaju kašnjenja u isporuci robe Kupac će zaračunati i naplatiti Dobavljaču na ime ugovorne kazne 1% za svaki dan zakašnjenja s tim da ne može prijeći iznos od 5% ukupne vrijednosti ugovora.

Kupac ne može zahtijevati ugovornu kaznu ako je primio ispunjene obaveze, a nije bez odlaganja pismeno saopštio Dobavljaču da zadržava pravo na ugovornu kaznu.

Na zakašnjela plaćanja Dobavljač će zaračunati Kupcu zatezne kamate prema primljenom/pozitivnom propisu.

.

VII STUPANJE UGOVORA NA SNAGU

.

Član 8.

.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana. Svi rokovi u vezi s ovim ugovorom računaju se od dana stupanja Ugovora na snagu, ukoliko posebnom odredbom nije ugovoren neki drugi datum kao početak toga roka.

.

VIII PRIMJENA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

.

Član 9.

.

Ugovorne strane su saglasne s primjenom odredbi Zakona o obligacionim odnosima i to u pogledu prava, obaveza i odnosa koji nisu regulisani odredbama ovog Ugovora, a koji nastanu u vezi i povodom izvršenja ovog Ugovora.

.

IX RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 10.

.

Sve eventualne sporove i nesporazume koji bi mogli nastati iz ovog Ugovora ili povodom ovog Ugovora, ugovorne strane će pokušati riješiti usaglašavanjem, posredovanjem ili na drugi miran način u duhu uzajamnog povjerenja i dobrih poslovnih običaja.

Ukoliko ugovorne strane ne postignu mirno rješenje eventualnog spora u smislu stava 1. ovog člana Ugovora nadležan je sud u Konjicu, Bosna i Hercegovina uz primjenu pozitivnog prava Bosne i Hercegovine.

Član 11.

.

Izmjene i dopune ovog Ugovora mogu se vršiti samo pismenim putem. Bit će punovažne i obavezivat će ugovorne strane samo one izmjene koji su sačinili sporazumno u pisanoj formi.          

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana.

.

Član 12.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka od kojih Naručilac zadržava dva (2), a Dobavljač dva (2) primjerka.

Naručilac:              Dobavljač:

Broj:  554 /21                                                                                   Broj: 01-09-03/21

Konjic, 5.3.2021. god.                                          Mostar, 9.3.2021.

Javna ustanova „Druga osnovna škola“ Konjic „EDUCA“ d.o.o. Mostar

_________________                 ________________________

Munevera Tinjak, direktorica               Nikola Drmač, ravnatelj

.

.

.

Komentariši