Odluka DDD 2021

.

.

.

  

.

.

       Broj: 493/21

Konjic, 18.2.2021. g.

.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), član 70. stav 1., 3. i 6. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine Službeni glasnik BiH broj 39/14«), člana 5. i 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Javne ustanove »Druga osnovna škola« Konjic broj 1184/15 od 1.7.2015. godine, a na preporuku Komisije za javne nabavke broj    492/21 od  18.2.2021. godine u postupku Javne nabavke - usluga dezinfekcije, dezinsenkcije i deratizacije direktorica je donijela

.

ODLUKU

O izboru najpovoljnijeg ponuđača

                                                                                                                                           

Član 1.

.

Prihvata se Preporuka, broj     492/21 od 18.2.2021. godine, Komisije za javne nabavke za ponuđenu cijenu od 900,00 KM, bez PDV-a, u okviru iznosa iz Plana javnih nabavki za 2021. godinu dodjeljuje se ponuđaču Javna ustanova “Dom zdravljaKonjic Bolnička do broja 13 kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

.

Član 2.

.

Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču Javna ustanova “Dom zdravljaKonjic na osnovu člana 5. i 6. Pravilnika o direktnom sporazumu  broj 1184/15 od 1.7.2015. godine.

.

Član 3.

.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje se direktorica.

.

Član 4.

.

Ova Odluka objavit će se na web stranici Javna ustanova »Druga osnovna škola« Konjic istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

.

Član 5.

.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

.

Obrazloženje

.

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj  461/21 od 10.2.2021. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 900,00 KM.

Istraživanje tržišta, pismeni zahtjev - prijedlog cijena upućen je Javnoj ustanovi “Dom zdravljaKonjic.

Za provedbu postupka zadužena je Komisija za javnu nabavku koja je dostavila preporuku broj 492/21 od 18.2.2021. godine.                        

U postupku ocjene ponude poznatog ponuđača je utvrđeno:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna(1)
-da je blagovremeno zaprimljena ponuda: jedna(1)
-da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda
-da je ponuda pozvanog ponuđača prihvatljiva i da ispunjava postavljeni uslov profesionalne sposobnosti za izvršenje usluge nalazi se u registru firma koje imaju odobrenje za DDD postupke 03-37-2395-3/16 od 14.9.2016. godine Federalnog ministarstva zdravstva
-da je ponuda pouđača Javne ustanove “Dom zdravljaprihvatljiva.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je pravilno i potpuno, data ocjena prispjele ponude, u skladu s kriterijima iz zahtjeva i poziva, da je cijena ponude prihvatljiva i da nije viša cijena od uobičajene na ovom releventnom tržištu, da ponuđač nije u sistemu PDV-a i da je ukupna vrijednost Ugovora 900,00 KM.

U postupku je ocijenjeno da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine te Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Javne ustanove “Druga osnovna školaodlučeno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke se može izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema iste.

.

Dostavlja se:

-Ponuđaču
-a/a

                                                                                                                                       Direktorica:

______________

                                                                                                                                     Munevera Tinjak

.