Grb SKOLA

Konkurs 2021/22 god.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

Javna ustanova „Druga osnovna škola“ Konjic

.

Na osnovu člana 96. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine HNK-a broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16), člana 132. Pravila JU „Druga osnovna škola“ Konjic broj: 2211/18 od 30.10.2018. g. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja HNK-a, Zakona o radu, Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-30-1714/20 od 28.12.2021. g., Odluke Školskog odbora broj: 255/22 od 6.1.2022. g., Školski odbor Javne ustanove „Druga osnovna škola“ Konjic raspisuje

.

K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta u školskoj 2021/22. godini

.

A)na neodređeno vrijeme:
1.nastavnik historije ...............................................1 izvršilac (puna norma)
B)na određeno vrijeme do 30.6.2022. godine:
1.nastavnik matematike.......................................1 izvršilac ( 8 časova sedmično)
2.nastavnik fizike..................................................1 izvršilac (10 časova sedmično)
3.nastavnik njemačkog jezika i književnosti.........1 izvršilac (22 časa sedmično)
4.nastavnik turskog jezika i književnosti ............. 1 izvršilac ( 6 časova sedmično)
5.nastavnik informatike........................................1 izvršilac (11 časova sedmično)
6.nastavnik biologije.............................................1 izvršilac ( 12 časova sedmično)
7.nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja........1 izvršilac (2 časa sedmično)
8.nastavnik Islamske vjeronauke..........................1 izvršilac (12 časova sedmično)
9.radnik na održavanju čistoće.............................2 izvršioca ( puno radno vrijeme Matična škola i PŠ Bradina)
10.radnik na održavanju čistoće.............................1 izvršilac ( pola radnog vremena         PŠ Džepi)
11.školski majstor (domar-ložač)...........................1 izvršilac (puno radno vrijeme)     
C)na određeno vrijeme do povratka zaposlenice s funkcije:
1.nastavnik bosanskog jezika i književnosti..........1 izvršilac (18 časova sedmično)

Potrebno je da kandidati za navedena radna mjesta ispunjavaju opće uslove predviđene Zakonom o radu i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Pedagoškim standardom i normativom za osnovno obrazovanje, NPiP, Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Javne ustanove „Druga osnovna škola“ Konjic, i to kako slijedi:

.

Za radno mjesto pod A)

-Historija/Povijest: VSS, VŠS, završen odgovarajući fakultet, Pedagoška akademija- grupa historija/povijest

.

Za radna mjesta pod B)

- Matematika: VSS; VŠS, završen odgovarajući fakultet, Pedagoška akademija- grupa matematika

- Fizika: VSS, VŠS, završen odgovarajući fakultet, Pedagoška akademija – grupa fizika

- Njemački jezik i književnost: VSS, VŠS, završen odgovarajući fakultet- grupa njemački jezik

- Turski jezik i književnost: VSS, VŠS, završen odgovarajući fakultet- grupa turski jezik

       - Informatika: VSS, VŠS, završen odgovarajući fakultet, Pedagoška akademija – grupa   

informatika

-Biologija: VSS, VŠS, završen odgovarajući fakultet, Pedagoška akademija – grupa biologija

- Tjelesni i zdravstveni odgoj: : VSS, VŠS, završen odgovarajući fakultet, Pedagoška akademija – grupa sport, tjelesni i zdravstveni odgoj

- Islamska vjeronauka: : VSS, VŠS, završen odgovarajući fakultet- nastavni smjer, Pedagoška akademija – odgovarajući smjer sa certifikatom nadležne vjerske institucije/ Odobrenje Rijaseta IZ za izvođenje nastave Islamska vjeronauka/

- Radnik na održavanju čistoće: završena osnovna škola

-Školski majstor (domar- ložač): završena srednja stručna škola KV ili VKV majstor zanimanja mašinske, građevinske, elektro, drvne ili drvo-prerađivačke struke s položenim ispitom za rukovaoca centralnog grijanja

Za radno mjesto pod C)

-Bosanski jezik i književnost: VSS, VŠS, završen odgovarajući fakultet, Pedagoška akademija ili Viša pedagoška škola grupa bosanski jezik i književnost

Potrebna dokumentacija:

1. Prijava na konkurs s kraćom biografijom, kontakt telefon
2. Diploma o završenoj školi (orginal ili ovjerena kopija)
3. Izvod iz matične knjige rođenih
4.Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)

Na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK-u „Službene novine HNK-a broj: 6/2018 prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica propisana članom 1 ovog Zakona

Kandidati koji budu primljeni na navedena radna mjesta će dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

S kandidatima, koji budu ispunjavali uslove iz konkursa, Konkursna komisija Škole obavit će intervju o kojem će se kandidati blagovremeno obavijestiti putem telefona.

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Javna ustanova „Druga osnovna škola“ Konjic Musala br. 1 88 400 Konjic s naznakom „Za konkurs“.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati prijavljenim kandidatima, a istu kandidati mogu lično preuzeti u upravi škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

                                                                                                                       Školski odbor