Konkurs April 2022

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

Javna ustanova „Druga osnovna škola“ Konjic

Na osnovu člana 85. stav 1. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine HNK-a broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16), člana 132. Pravila JU „Druga osnovna škola“ Konjic broj: 2211/18 od 30.10.2018. g. člana 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja HNK-a, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-30-642/22 od 4.4.2022. g., Odluke Školskog odbora broj: 544/22 od 6.4.2022. g., Školski odbor Javne ustanove „Druga osnovna škola“ Konjic raspisuje

K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta u školskoj 2021/22. godini

A)na određeno vrijeme do 30.6.2022. godine:
1.nastavnik turskog jezika i književnosti …………. 1 izvršilac ( 6 časova sedmično)
2.spremačica……………………….………………………..1 izvršilac ( puno radno vrijeme)

Potrebno je da kandidati za navedena radna mjesta ispunjavaju opće uslove predviđene Zakonom o radu i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a, Pedagoškim standardom i normativom za osnovno obrazovanje HNK, NPiP, Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Javne ustanove „Druga osnovna škola“ Konjic, i to kako slijedi:

Za radno mjesto pod A)

Turski jezik i književnost: VSS, VŠS, završen odgovarajući fakultet- grupa turski jezikSpremačica: završena osnovna škola

Potrebna dokumentacija:

1. Svojeručno potpisana prijava na konkurs, kontakt telefon
2. Kratka biografija
3. Diploma o završenoj školi (orginal ili ovjerena kopija)
4. Izvod iz matične knjige rođenih
5. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)

Na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK-u „Službene novine HNK-a broj: 6/2018 prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica propisana članom 1. istog Zakona izdat od strane mjerodavnog tijela za pitanja boraca i članova njihovih porodica.

Kandidati koji budu primljeni na navedena radna mjesta će dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

S kandidatima, koji budu ispunjavali uslove iz konkursa, Konkursna komisija Škole obavit će intervju o kojem će se kandidati blagovremeno obavijestiti putem telefona.

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Javna ustanova „Druga osnovna škola“ Konjic Musala br. 1 88 400 Konjic s naznakom „Za konkurs“.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati prijavljenim kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.