Ugovor

.                                            logo e mail

Konjic, Musala br.1; tel:036/726-192; tel./fax:036/735-780; e-mail: drugaosnovnaskola@bih.net.ba

.

Javna ustanova „Druga osnovna škola“ Konjic, sa sjedištem u Konjicu, ulica Musala 1,

ID broj: 4227321960005 (u daljem tekstu: Naručilac posla), koju zastupa direktorica škole Munevera Tinjak (u daljem tekstu kupac/Naručilac)

I

IMTEC d.o.o. Sarajevo – Poslovna jedinica br. 4, Ilijaš Bosanski put bb 71380 Ilijaš Identifikacijski broj: 4200918780002

PDV broj: 200918780002

Žiro račun: BBI Banka: 1410010000522607

Kojeg zastupa: Safija Hadžić (u daljem tekstu Dobavljač)

.

Zaključili su dana 1.4.2022. godine

.

UGOVOR – DIREKTNI SPORAZUM

O nabavci roba: računari, projektori

.

.

Član 1.

Ovim Ugovorom uređuju se međusobna prava i obaveze između ugovornog organa s jedne strane i dobavljača s druge strane za robu računari, projektori u postupku direktnog sporazuma.

.

I PREDMET UGOVORA

Član 2.

Predmet ovog Ugovora je nabavka računara i projektora

Acer projektor 3 komada, nosač za projektor 3 komada, zidno platno za projektor 3 komada, zvučnici 3 komada, HDMI kablovi 3 komada, bežični miš 3 komada, računar 3 komada, monitor 3 komada, podloga za miš 10 komada,Canyon desktop set CNE-CSET1-AD
koje će Dobavljač dobaviti Kupcu u skladu s odredbama ovog Ugovora i sljedećim dokumentima koji čine sastavni dio ovog Ugovora u obliku njegovih priloga i to:
ponuda broj: 00864/22-2 od 11.3.2022. godine koja je dostavljena za postupak nabavke direktnim sporazumom.

.

II CIJENA

.

Član 3.

Cijena koju će Kupac isplatiti Dobavljaču za robu iz člana 2. Ugovora iznosi:

.

Cijena bez PDV-a: 5.799,98 KM (pethiljadasedamstotinadevedesetdevet 98/100 konvertibilnih maraka)
Porez na dodatnu vrijednost (PDV 17%) 986,00 KM
Ukupna vrijednost/cijena s PDV-om: 6.785,98 KM

.

III USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Član 4.

Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja računa za stvarno isporučenu robu.

Troškovi prevoza robe na adresu Kupca uračunati su u ukupnoj cijeni iz člana 3.

Plaćanje će se izvršiti na žiro račun Dobavljača. Kupac ne prihvata avansno plaćanje i traženje sredstava osiguranja plaćanja. Ukupna plaćanja bez PDV-a na temelju sklopljenog Ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabavke.

Kupčeva obaveza da isplati cijenu podrazumijeva poduzimanje mjera i udovoljavanje formalnostima predviđenim Ugovorom ili odgovarajućim zakonima i propisima da bi se omogućilo plaćanje.

Dobavljač je dužan izdati/sačiniti fakturu u skladu s odredbama pozitivnih propisa iz oblasti poreza. U suprotnom ista neće biti plaćena i bit će vraćena Dobavljaču na usklađivanje.

Uslovi plaćanja i drugi uslovi koje Dobavljač jednostavno unese u fakture ne obavezuju Kupca ni kada je fakturu primio, a nije joj prigovorio.

.

IV ROK ISPORUKE

.

Član 5.

Rok isporuke ukupno ugovorene i specificirane količine robe, kao pripadajućih usluga iz

člana 2 ovog Ugovora je 30 (trideset dana) od datuma obostranog potpisivanja ovog Ugovora.

Pod isporukom se podrazumijevaju sve potrebne radnje koje je Dobavljač dužan obaviti prema Ugovoru i prirodi posla da bi Kupac mogao primiti isporuku.

Mjesto izvršenja obaveza Dobavljača je isporuka robe na adresu Musala br.1. 88400 Konjic u prostorije Javne ustanove „Druga osnovna škola“ Konjic.

Kupac se obavezuje isplatiti cijenu i preuzeti isporuku robe kako je predviđeno ovim Ugovorom. Kupčeva obaveza preuzimanja isporuke općenito se sastoji u obavljanju svih radnji koja se razumno od njega očekuje da bi se omogućilo Dobavljaču izvršiti isporuku.

Do isporuke/predaje robe Kupcu (do dana obostranog potpisivanja zapisnika o kvantitativnom prijemu robe bez primjedbi) rizik slučajne propasti ili oštećenja opreme snosi Dobavljač, a s isporukom /predajom robe rizik prelazi na Kupca. Rizik ne prelazi na kupca ako je isti zbog nekog nedostatka isporučene/predate opreme raskinuo Ugovor ili tražio zamjenu opreme.

Usluge iz člana 2. Ugovora Dobavljač je obavezan izvršiti u skladu sa specifikacijom, uslovima, lokacijom dostave u ponudi Dobavljača.

Dobavljač je dužan da o svom trošku ugovorenu robu osigura od uobičajnih rizika. Dobavljač vrši osiguranje do momenta prelaska rizika u skladu s ovim Ugovorom, a Kupac od tog momenta.

Roba koja je predmet ovog Ugovora i koju će dobavljač isporučiti Kupcu prema ovom Ugovoru bit će upakovana u neotvorenoj ambalaži od originalnog proizvođača uz označavanje pakovanja na propisan način.

Dobavljač će zapakovati opremu tako da može izdržati transport, manipulaciju i eventualno skladištenje u razumnom vremenskom roku.

.

V ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

.

Član 6.

.

Dobavljač odgovara za materijalne nedostatke robe koje je ona imala u času prelaska rizika na Kupca, bez obzira na to da li mu je to bilo poznato. Dobavljač odgovara i za one materijalne nedostatke koje se pojave nakon prelaska rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

.

VI UGOVORNA KAZNA, ZATEZNA KAMATA

.

Član 7.

U slučaju kašnjenja u isporuci robe Kupac će zaračunati i naplatiti Dobavljaču na ime ugovorne kazne 1% za svaki dan zakašnjenja s tim da ne može prijeći iznos od 5% ukupne vrijednosti ugovora.

Kupac ne može zahtijevati ugovornu kaznu ako je primio ispunjene obaveze, a nije bez odlaganja pismeno saopštio Dobavljaču da zadržava pravo na ugovornu kaznu.

Na zakašnjela plaćanja Dobavljač će zaračunati Kupcu zatezne kamate prema primljenom/pozitivnom propisu.

.

VII STUPANJE UGOVORA NA SNAGU

.

Član 8.

.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana. Svi rokovi u vezi s ovim ugovorom računaju se od dana stupanja Ugovora na snagu, ukoliko posebnom odredbom nije ugovoren neki drugi datum kao početak toga roka.

.

VIII PRIMJENA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

.

Član 9.

.

Ugovorne strane su saglasne s primjenom odredbi Zakona o obligacionim odnosima i to u pogledu prava, obaveza i odnosa koji nisu regulisani odredbama ovog Ugovora, a koji nastanu u vezi i povodom izvršenja ovog Ugovora.

.

IX RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 10.

.

Sve eventualne sporove i nesporazume koji bi mogli nastati iz ovog Ugovora ili povodom ovog Ugovora, ugovorne strane će pokušati riješiti usaglašavanjem, posredovanjem ili na drugi miran način u duhu uzajamnog povjerenja i dobrih poslovnih običaja.

Ukoliko ugovorne strane ne postignu mirno rješenje eventualnog spora u smislu stava 1. ovog člana Ugovora nadležan je sud u Konjicu, Bosna i Hercegovina uz primjenu pozitivnog prava Bosne i Hercegovine.

Član 11.

.

Izmjene i dopune ovog Ugovora mogu se vršiti samo pismenim putem. Bit će punovažne i obavezivat će ugovorne strane samo one izmjene koji su sačinili sporazumno u pisanoj formi.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana.

.

Član 12.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka od kojih Naručilac zadržava dva (2), a Dobavljač dva (2) primjerka.

Naručilac:                                                                                                                 Dobavljač: IMTEC d.o.o. Sarajevo

Broj: 532/22                                                                                                                           Broj: 1133/22

Konjic, 1.4.2022. g.                                                                                                                Ilijaš, 11.4.2022.

Javna ustanava „Druga osnovna škola“                                                                          IMTEC d.o.o. Sarajevo

_________________                                                                                                                  ________________________

Munevera Tinjak,                                                                                                    direktorica Safija Hadžić, direktorica