Odluka – Mrežne instalacije

ODLUKU
O IZBORU
NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

DIREKTNI SPORAZUM

.

Broj: 643/22

Konjic, 10.5.2022. g.

.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), član 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH Službeni glasnik BiH broj 39/14«), člana 5. i 6. Pravilnika o postupku Direktnog sporazuma Javne ustanove »Druga osnovna škola« Konjic, a na preporuku Komisije za javne nabavke broj 631/22 od 6.5.2022. godine u postupku Javne nabavke usluge mrežne instalacije projektora u učionicama (internetska mreža, polaganje kablova) direktorica škole donosi

.

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

                                                                                                                                           

Član 1.

.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj 631/22 od 6.5.2022. godine

za javnu nabavku usluge mrežne instalacije projektora u učionicama (internetska mreža, polaganje kablova) i dodjeljuje se Interface d.o.o. Konjic za ponuđenu cijenu 1.312,21 KM bez PDV-a, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu javnih nabavki za 2022. godinu.

Član 2.

Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču Interface d.o.o. Konjic.

.

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje se direktorica škole.

.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na Web stranici Javna ustanova »Druga osnovna škola« Konjic istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH.

.

.

Obrazloženje

.

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanja postupka javne nabavke broj  623/22 od 29.4.2022. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Komisija za javne nabavke dostavila je dana 6.5.2022. zapisnik o ocjeni ponude broj 630/22 i preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 631/22 od 6.5. 2022. godine.

U postupku u zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik u kojem je utvrđeno sljedeće:

da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna (1)
da je blagovremeno zaprimljena ponuda: jedna (1)

U postupku je ocijenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima i internim aktima ugovornog organa.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. b) Zakona o javnim nabavkama te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma donesena je Odluka kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke se može izjaviti žalba najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema iste.

.

Dostavlja se:

Komisiji za JN
Interface d.o.o.
a/a

                                                                                                                                        Direktorica

______________

Munevera Tinjak

.

.

.

.

.

.

.