Ugovor – proizvodi za čišćenje

U skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama i Pravilnika o direktnom sporazumu Javne ustanove „Druga osnovna škola“ Konjic i Odluke o pokretanju postupka broj 676/22 od 23.5.2022. godine zaključuje se

 

U G O V O R

o nabavci robe putem Direktnog sporazuma

 

Zaključen između:

Javna ustanova „Druga osnovna škola“  Konjic, sa sjedištem u Konjicu, ulica Musala 1,

ID broj: 422732190005 (u daljem tekstu: Naručilac posla), koju zastupa direktorica škole Munevera Tinjak

I

TR „Salihović“ Konjic sa sjedištem u Konjicu, ulica Luka bb 88 400 Konjic

ID broj: 4327958540004; PDV broj: 327958540004, transakcijski račun: 3386802269110353

UniCredit banka, koga zastupa vlasnik Jasmin Salihović.

 

 Predmet Ugovora

Član 1.

 

Predmet Ugovora je nabavka i isporuka potrošnog materijala  za održavanje higijene škole u ukupnoj jediničnoj cijeni sabranih artikala naznačenim u dostavljenoj ponudi 01-05/22  od 26.5.2022. koja je sastavni dio ovog Ugovora.

 

 Cijena

 

Član 2.

 

Vrijednost nabavke i isporuke potrošnog materijala za održavanje higijene škole ne smije prelaziti više od 3.000,00 KM kako je predviđeno Planom javnih nabavki Naručioca.

 

 Vrijeme trajanja ugovora

Član 3.

 

Ugovor se zaključuje danom potpisivanja i traje jednu godinu, odnosno do ispunjenja limita navedenog u članu 2. ovog Ugovora.

 

 

 

 

 

 

 

Član 4.

 

Naručilac  se obavezuje da će isporučiocu  prema ponuđenim cijenama s uračunatim PDV-om izvršiti plaćanje shodno svojim mogućnostima s rokom ne dužim od 30 dana od dana kada je roba isporučena.

 

Orginalnost, novoproizvedenost i nekorištenost robe

Član 5.

Isporučilac garantuje da je roba, koja je predmet ovog Ugovora, novoproizvedena orginalna i nekorištena. U suprotnom isporučilac preuzima sav rizik, troškove, odgovornost i prihvata povrat.

 

Ugovorna kazna za neizvršenje obaveza

Član 6.

 

U slučaju kašnjenja u nabavci i isporuci roba, Naručilac će zaračunati i naplatiti Isporučiocu na ime ugovorne kazne od 0,5%  vrijednosti robe čija isporuka kasni za svaki započeti dan zakašnjenja. Isporučilac pada u ugovornu kaznu prvog narednog kalendarskog dana nakon isteka roka iz člana 4 ovog Ugovora.

Član 7.

Odredbe o raskidu ugovora

-          Svaka od ugovornih strana može jednostrano raskinuti Ugovor i prije roka određenog za njegovo ispunjenje, ako je iz okolnosti posla jasno da je jedna od ugovornih strana neće moći ispuniti svoju obavezu i  onda kada bilo koja ugovorna strana izjavi da svoju obavezu neće ispuniti.

-           Svaka od ugovornih strana može raskinuti Ugovor zbog toga što neka od ugovornih strana svoje dospjele obaveze ne ispuni ni u naknadno prihvatljivom roku za sve ugovorne strane.

-          Ugovor se ne može raskinuti zbog neznatnog dijela obaveza. Kao neznatno neispunjenje obaveza smatrat će se ono koje bitnije ne otežava ostvarivanje svrhe ovog Ugovora.

-          Izjava o raskidu Ugovora daje se pismeno.

-          Ugovorna strana koja je osnovano, i jednostrano, raskinula Ugovor oni sporazumno i rješavaju sva sporna pitanja nastala raskidom Ugovora.

-          Ugovorne strane su saglasne da se o pitanjima koja nisu regulisana ovim Ugovorom primjenjuju odredbe iz zakona o obligacionim odnosima.

 

Viša sila

Član 8.

 

Ako slučaj više sile potpuno ili djelimično spriječi izvršenje obaveze po ovom Ugovoru, ugovorna strana zahvaćena slučajem više sile, vrsti i o eventualnom trajanju više sile pismeno obavijesti drugu ugovornu stranu u roku od 5 dana od nastanka slučaja više sile. Ako se blagovremeno ne javi nastupanje slučaja više sile, ugovorna strana koja je pogođena tom okolnošću ne može da se poziva na nju, izuzev ako sama ta okolnost ne sprečava slanje takvog obavještenja. Okolnost više sile se dokazuje odgovarajućom dokumentacijom izdatom od strane nadležnih organa.

Pod višom silom, u smislu prethodnog stava smatraju se spoljni i vanredni događaji koji nisu postojali u vrijeme potpisivanja ugovora, koji su nastali mimo volje ugovornih strana, čije nastupanje i dejstvo ugovorne strane nisu mogle spriječiti mjerama i sredstvima koja se mogu u konkretnoj situaciji opravdano tražiti i očekivati od strane koja je pogođena višom silom.

Kao slučajevi više sile smatraju se sljedeći događaji: rat i ratna dejsta, pobuna, mobilizacija, štrajk u preduzećima ugovornih strana, epidemija, požar, eksplozija, saobraćajne i prirodne katastrofe, akti organa vlasti od uticaja na izvršenje obaveza i svi drugi događaji koje nadležni organ priznaje i proglasi kao slučajeve više sile.

 

Za vrijeme trajanja više sile obaveza Naručioca i Isporučioca po ovom ugovoru  miruju, ne primjenjuju se odredbe o ugovornoj kazni definisane članom 6 ovog Ugovora s tim da se rok za izvršenje obaveza ugovorni strana produžava za period koji odgovara trajanju slučaja više sile i razumni rok za otklanjanje posljedica više sile.

Ukoliko slučaj više sile bude trajao duže od 30 dana, Naručilac i Isporučilac će se sporazumijeti o daljnjoj sudbini Ugovora.

Ukoliko se isti ne sporazumiju o sudbini Ugovora, ugovorna strana kod koje nije nastupila viša sila ima pravo na raskid ugovora pošto o tome obavijesti i drugu ugovornu stranu.

 

Rješavanje sporova

Član 9.

Sve eventualne sporove, ugovorne strane će rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih odnosa i uzajamnog povjerenja. Ukoliko se sporazumno rješenje ne postigne nadležan je Općinski  sud u Konjicu.

 

Član 10.

 

Ugovorne strane su saglasne da se na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Ugovorom primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

 

Ostale odredbe

Član 11.

 

Sve izmjene ovog Ugovora mogu se vršiti isključivo i samo uz pismenu saglasnost ugovornih strana.

 

Član 12.

 

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana.

 

Član 13.

 

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka od kojih Naručilac zadržava dva (2), a Isporučilac dva (2) primjerka Ugovora.

 

UGOVORNE STRANE

 

TR „Salihović“ Konjic                                      Javna ustanova „Druga osnovna škola“ Konjic

_________________                                                     ________________________

Jasmin Salihović, direktor                                                Munevera Tinjak, direktorica

                                                                                          Broj: 905/22

                                                                                          Konjic, 13.6.2022. g.