Odluka o izmjeni plana javnih nabavki 2022

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko – neretvanski kanton

Javna ustanova „Druga osnovna škola“

-Školski odbor-                  

Broj:  1461/22

Konjic, 12.8.2022. g.

.

Na osnovu člana 96. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine HNK-a broj: 5/00, 4/04. 5/05, 1/14 i 7/16) člana 132. Pravila JU “Druga osnovna škola” Konjic, Školski odbor na sjednici održanoj dana 11.8.2022. godine donosi

.

O D L U K U

O izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2022. godinu

.

Član 1.

.

          Školski odbor potvrđuje izmjene i dopune Plana javnih nabavki JU “Druga osnovna škola” Konjic za 2022. godinu kao u prilogu.

.

.

Član 2.

U Planu javnih nabavki broj 367/22 od 10.2.2022. godine u predmetu nabavke roba dodaje se tačka

14. Nabavka udžbenika i priručnika za učenike Javne ustanove “Druga osnovna škola” Konjic.

.

Član 3.

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2022. godinu stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena na internet stranici Škole.

.

.

O b r a z l o ž e nj e

Odlukom o usvajanju Plana javnih nabavki JU “Druga osnovna škola” Konjic broj: 368/22/22 od 10.2.2022. godine Školski odbor je usvojio Plan javnih nabavki JU “Druga osnovna škola” Konjic za 2022. godinu.

Tokom realizacije Plana javnih nabavki uočeno je da je potrebno napraviti korekcije postojećeg Plana javnih nabavki kako slijedi:

U Planu javnih nabavki u predmetu nabavke roba dodaje se tačka 14. nabavka udžbenika i priručnika za učenike Javne ustanove “Druga osnovna škola” Konjic, glavni CPV kod 22000000-0 štampani materijal i srodni proizvodi. Dodatni CPV kod 22111000-1 školske knjige. Procijenjena vrijednost bez PDV-a 128510,67 KM , vrsta postupka Otvoreni postupak, okvirni datum pokretanja postupka 8. mjesec, okvirni datum zaključenja ugovora 9. mjesec, izvor finansiranja sredstva za nabavku udžbenika i priručnika određena Odlukom Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona o načinu utroška novčanih sradstava s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih izmjenama i dopunama budžeta HNK-a za 2022. godinu za Ministarstvo obrazovanja, nauke kulture i sporta broj: 01-1-02-2087/22 od 4.8.2022. godine. Ostale stavke se ne mijenjaju.

.

                                                                                                       Predsjednica Školskog  odbora

___________________

                                                                                                               Nuhanović-Gakić Lejla

.