Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostorija škole

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

Javna ustanova „Druga osnovna škola “Konjic

Broj: 1850/22

Konjic, 21.9.2022. g.

.

Na osnovu člana 7 Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija, člana 99. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNK, br: 5/00,4/04, 5/04,1/14, 7/16) člana 181. stav 4 Pravila JU „Druga osnovna škola“ Konjic broj: 2211/18 od 30.10.2018.g., a na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka dodjele u zakup poslovnih prostorija škole, direktor objavljuje:

J A V N I O G L A S

Za dodjelu u zakup poslovnih prostorija škole

Dodjeljuje se u zakup poslovni prostor Javne ustanove „Druga osnovna škola“ Konjic, u ulici Musala br.1 i to: jedna prostorija i hodnik. Prostorija i hodnik čine povezanu cjelinu površine oko 26 m2, namjena školska kuhinja, jela za brzu okrijepu, sokovi kao i ostali bezalkoholni napici.

Ugovor se zaključuje na period od 4 (četiri) godine s mogućnošću produženja u skladu s propisima. Zakupac je obavezan pridržavati se utvrđene namjene za vrijeme trajanja zakupnog odnosa. Zakupac je obavezan uraditi krečenje poslovnog prostora na vlastiti teret.

Pravo učešća imaju sva prvna i fizička lica sa sjedištem na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno punoljetni državljani Bosne i Hercegovine. Uslovi:

Fizička lica:

Uvjerenje nadležne poreske ispostave o uredno izmirenim poreskim obavezama,

-Ponuđena visina zakupnine,

-Uvjerenje da nije osuđivan (ne starije od 3 mjeseca),

-Uvjerenje da se protiv ponuđača ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca)

-Prije potpisivanja ugovora, a poslije konačne odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija, pribaviti rješenje o obavljanju djelatnosti kod nadležne općinske službe.

Pravna lica:

-Sudska registracija firme – ovjerena kopija

-Uvjerenje nadležne poreske ispostave o uredno izmirenim poreskim obavezama,

-Potvrdu banke o solventnosti na dan podnošenja prijave,

-Ponuđena visina zakupnine.

Traženu dokumentaciju potrebno priložiti u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

Kriterij za dodjelu poslovnih prostorija.

Ponuđena visina mjesečne zakupnine po m2
Početni iznos mjesečne zakupnine je 13,00 KM/m2.

Rok za podnošenje ponude za Javni oglas je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli škole. Ponude s traženim prilozima dostavljaju se u zapečećenoj koverti na adresu – Javna ustanova „Druga osnovna škola“ Konjic, Musala br. 1 naznakom – NE OTVARATI. Ponuda mora sadrži: čitko naznačen naziv firme ili ime i prezime fizičkog lica, sjedište odnosno adresu i broj telefona ponuđača, visinu ponuđene zakupnine izraženu po m2 izraženu u KM., s tim što početni iznos ne može biti manji od početnog iznosa utvrđenog ovim Javnim oglasom.

Otvaranje ponuda izvršit će se dana 7.10.2022. godiene u 11:00 sati u prostorijama škole. Najpovoljniji ponuđač je ponuđač koji ponudi najveću visinu zakupnine po m2. U slučaju da dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine po m2 Komisija će po slobodnoj procjeni utvrditi najpovoljniju ponudu i predložiti Direktoru da donese odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Nepotpune i neblagovremne prijave neće se razmatrati.

Zakupac nema pravo na naknadu sredstava, povrata, niti kompenzaciju sa zakupninom iznosa nepovratnih ulaganja u poslovni prostor.

Zakupac je dužan plaćati mjesečnu zakupninu u skladu s Ugovorom o zakupu, unaprijed i to najkasnije do 15 (petanestog) u mjesecu za tekući mjesec.

Troškovi individualne potrošnje kao što su utrošak vode, komunalnih naknada su uračunati u cijenu zakupnine, a potrošnju električne energije plaćat će zakupac u visini potrošnje.

Zakupodavac će otkazati Ugovor o zakupu u pismenoj formi u svako doba ako zakupac ne bude postupio u skladu s odredbama Ugovora o zakupu i pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.

Sve eventualne nastale troškove do potpisivanja Ugovora snosi zakupac.

.

Dostaviti Direktor

1. Oglasna tabla škole               _______________

2. Web – stranica škole Munevera Tinjak

3. Direktor škole

4. Komisija

5. a/a