Sanacija fasade

.

..                                                        Description: Description: logo e mail

Konjic, Musala br.1; tel:036/726-192; tel./fax:036/735-780; e-mail: drugaosnovnaskola@bih.net.ba

.

.

.

Broj: 1858/23

Konjic, 4.9.2023. g.

.

.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH, broj 39/14), člana 27. stav 1. Pravilnika o javnim nabavkama Javne ustanove “Druga osnovna škola” Konjic, broj: 524/23 od 21.2.2023. g. člana 8. stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke (“Službeni glasnik BiH”, broj: 103/14) , a na preporuku Komisije za javne nabavke broj 1827/23 od 28.8.2023. godine u postupku Javne nabavke radovi Sanacija fasadedirektorica je donijela

.

.

ODLUKU

O izboru najpovoljnijeg ponuđača

                                                                                                                                           

Član 1.

.

Prihvata se Preporuka, broj 1827/23 od 28.8.2023. godine, Komisije za javnu nabavku za ponuđenu cijenu od 17.094,00 KM, bez PDV-a, u okviru iznosa iz Plana javnih nabavki za 2023. godinu dodjeljuje se ponuđaču “GPI” d.o.o. Sarajevska broj 31 Konjic kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

.

Član 2.

.

Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču GPI” d.o.o. Konjic nakon isteka roka od 15 dana, računajući od dana kada je izabrani ponuđač obaviješten o izboru najpovoljnije ponude.

.

Član 3.

.

Ova Odluka objavit će se na web stranici Javna ustanova »Druga osnovna škola« Konjic istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

.

Član 4.

.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje se direktorica.

.

.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

.

Obrazloženje

.

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj  1763/23 od 11.8.2023. godine.

Javna nabavka je provedena putem Konkurentskog zahtjeva.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 17.094,02 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 2752-7-3-14-3-15/23 poslano je na objavljivanje dana 14.8.2023. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 14.8.2023. godine.

Komisija za nabavku imenovana je Odlukom broj: 1764/23 od 11.8.2023. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Ugovornom organu Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 1826/23 od 28.8.2023. g., Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1827/23 od 28.8.2023. godine, Izvještaj o radu broj: 1829/23 od 28.8.2023. godine.

                        

U postupku po Izvještaju o radu utvrđeno je da je Komisija za nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik u kojima je utvrđeno sljedeće:

da je u predmetnom postupku primljena jedna (1) ponuda
da je blagovremeno zaprimljena ponuda: jedna(1)
da je ponuda pozvanog ponuđača prihvatljiva
da je ponuda ponuđača “GPI” d.o.o. Konjic kvalifikovana i prihvatljiva, dostavljeni su svi traženi dokazi propisani TD na propisan način.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te pregled i ocjenu ponude, u skladu s kriterijima iz TD.

U postupku ocjene provedenog postupka direktorica nije našla razloge nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za nabavku.

.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. i člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine odlučeno je kao u dispozitivu.

.

Pouka o pravnom lijeku:

              Protiv ove Odluke se može izjaviti žalba u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj: 39/14 i 59/22)

.

.

Dostavlja se:

Ponuđaču
a/a

                                                                                                                                        Direktorica

______________

                                                                                                                                      Munevera Tinjak

.

.

.

.

.

.

.