Ugovor o izvođenju radova GPI

UGOVORNE STRANE:

1. Javna ustanovaDruga osnovna škola“ Konjic Musala broj 1., 88400 Konjic, ID broj: 4227321960005 koju zastupa direktorica Munevera Tinjak (u daljem tekstu: Naručilac), s jedne strane
2.GPI“ d.o.o. Konjic, Sarajevska broj 31., 88400 Konjic, ID broj: 4227020500009, transakcijski račun: 1990530009249965, naziv banke Sparkasse banka koju zastupa direktor Džemal Novalić (u daljem tekstu: Izvođač), s druge strane zaključili su

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

Sanacija fasade“ u Podorašac

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora su radovi Sanacija fasade“ u Javnoj ustanovi „Druga osnovna škola“ Konjic, PŠ Podorašac, a u svemu prema tehničkoj specifikaciji odnosno predmjeru i predračunu radova Naručioca i Ponude odobrenog Ponuđača br.: II-1353.08/23 od 28.8.2023. godine (u daljem tekstu: Ponuda).

.

VRIJEDNOST UGOVORA

Član 2.

Ukupna cijena ovog ugovora u ponudi Ponuđača

C i j e n a (bez PDV-a)

    17.094,00 KM

P D V 17%

     2.905,98 KM

U k u p n a c i j e n a (s PDV-om)

      19.999,98 KM

.

(slovima: devetnaesthiljadadevetstotinadevedesetdevet 98/100 KM)

Ugovor je na bazi fiksnih jediničnih cijena.

.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Izvođač će izvršene radove iz ovog ugovora ispostavljati na naplatu putem ovjerenih privremenih situacija, a nakon završetka svih radova ispostavit će okončanu situaciju.

Sve dokumente za plaćanje i garantne dokumente nasloviti na adresu: Musala broj 1 88400 Konjic. Naručilac se obavezuje da će plaćanje, nespornih radova izvršiti po ovom ugovoru u roku od 30 (trideset) dana od dana ovjerene fakture od strane Nadzornog organa Naručioca i Izvođača radova. Obračun izvedenih radova izvršit će se na osnovu stvarno izvedenih količina radova ovjerenih u listovima Građevinske knjige i ugovorenog predmjera i predračuna radova.

Situacije koje nisu ispostavljene u skladu sa članom 107. Pravilnika o primjeni zakona o PDV-u bit će vraćene. Rok plaćanja teče od ispostavljanja ispravne fakture.

Naručilac može privremene situacije osporavati u pogledu cijene, količine i vrste izvedenih radova.

O spornom iznosu i razlozima osporavanja Naručilac je dužan da obavijesti Izvođača u roku određenom za plaćanje na osnovu situacije.

Uslovi plaćanja i drugi uslovi koje Izvođač jednostrano unese u fakturu/situaciju ne obavezuju Naručioca ni onda kada je fakturu primio, a nije joj prigovorio.

Plaćanje će se vršiti na transakcijski račun Izvođača broj 1990530009249965 kod Sparkasse banka Sarajevo, Agencija Konjic.

.

ROK ZA REALIZACIJU UGOVORA

Član 4.

Izvođač se obavezuje da će radove koji su predmet ovog ugovora izvršiti u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora.

Datum završetka radova smatra se danom obostranog potpisivanja Zapisnika o primopredaji izvršenih radova.

.

PODUGOVARANJE

                                                              Član 5.

Izvođač neće sklapati podugovor ni u jednom bitnom dijelu ugovora bez prethodnog pisanog odobrenja od strane Naručioca. Elementi ugovora koji se podugovaraju i identitet podugovarača obavezno se priopćavaju Investitoru blagovremeno, prije sklapanja podugovora.

Naručilac može provjeriti klasifikacije podugovarača u skladu s članom 45. Zakona i obavijesti Izvođača o svojoj odluci najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema obavijesti o podugovaraču. U slučaju odbijanja podugovarača Naručilac je dužan navesti objektivne razloge odbijanja. Nakon što naručilac odobri podugovaranje, Izvođač kome je dodijeljen ugovor, dužan je prije početka realizacije podugovora dostaviti Naručiocu podugovor zaključen s podugovaračem kao osnovu za neposredno plaćanje podugovaraču i koji obavezno sadrži:

a)koje poslove će izvesti podugovarač,
b)količinu, vrijednost i rok,
c)podatke o podugovaraču i to: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB,

broj transakcijskog računa i naziv banke kod koje se vodi.

.

.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 6.

Naručilac se obavezuje da:

Izvođača radova uvede u posao, u skladu s odredbama ovog ugovora što se potvrđuje upisom u Građevinski dnevnik,
omogućiti pristup prostoru na kom će se izvoditi radovi,
osigura stručni nadzor nad izvođenjem ugovorenih radova, izvrši plaćanje prema odredbama ovog ugovora,
izvrši primopredaju radova.

OBAVEZE IZVOĐAČA RADOVA

   Član 7.

Izvođač se obavezuje:

da će izvršene radove iz člana 1. ovog ugovora izvršiti stručno i kvalitetno prema predmjeru radova, a u skladu s važećim normativama i pravilima za ovu vrstu radova,
odredi posebnim rješenjem rukovodioca radova,
početi s izvođenjem radova danom uvođenja u posao, što će biti konstatovano upisom u Građevinski dnevnik,
ugraditi kvalitetan materijal i opremu po tehničkom opisu i standardima,
voditi svu gradilišnu dokumentaciju predviđenu zakonom, tehničkim propisima (Građevinski dnevnik, Građevinska knjiga i dr.),
o svom trošku otkloniti sve nedostatke prouzrokovane svojom krivicom,
za sve ugrađene materijale i opremu obezbijediti ateste, certifikate i garancije proizvođača,
dostaviti spisak svih ugovora s podugovaračima na uvid, a koji će biti angažovani za izvođenje radova,
podugovarače angažovane za izvođenje predmetnih radova mijenja samo uz saglasnost Naručioca,
svoj raspored radnog vremena uskladi s Nadzornim organom, bez obzira na koji se dan u sedmici odnosi kao i da po potrebi uvede rad u smjenama i poveća broj radnika u cilju poštovanja ugovorene dinamike,
u svakom trenutku preduzme sve razumne mjere da spriječi bilo kakvo nezakonito ili nasilničko ponašanje od strane njegovih radnika i preduzme mjere zaštite ljudi i imovine na mjestu izvršenja radova,
sve ugovorene radove izvrši u obimu i kvalitetu prema ugovoru pridržavajući se ugovorenih rokova za izvođenje predmetnih radova,
po zavrešetku radova otkloni sav otpad koji proistekne iz ugovorenih radova,
obavijesti Naručioca o okončanju radova.

Član 8.

Izvođač radova nema pravo, u svrhu izvršenja ovog ugovora, zapošljavati fizička i pravna lica koja su sudjelovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bili članovi ili stručne osobe koju je angažovala Komisija za nabavku u postupku koji je prethodio ovom ugovoru, najmanje 6 (šest) mjeseci po zaključenju ovog ugovora.

NADZOR

Član 9.

Naručilac će osigurati stručni nadzor nad izvođenjem radova, donošenjem posebnog rješenja i isti je dužan dostaviti Izvođaču radova.

Izvođač radova je dužan da postupa po uputama Nadzornog organa. Ukoliko ocijeni da se nalozima Nadzornog organa nanosi šteta objektu i samom Naručiocu, Izvođač radova je dužan o tome obavijestiti Naručioca pisanim putem, uz istovremeni upis u Građevinski dnevnik.

Pri obavljanju nadzora Nadzorni organ dužan je poštovati investiciono – tehničku dokumentaciju te obaveze Naručioca i Izvođača radova stvorene ovim ugovorm.

Ugovorne strane su saglasne s primjenom „Posebnih uzansi o građenju“, osim na prava i obaveze koje su na drugi način regulisane ovim ugovorom.

.

IZVOĐENJE RADOVA

Član 10.

Izvođač radova je dužan u toku izvođenja radova uredno voditi Građevinski dnevnik i Građevinsku knjigu.

Orginal stranicu iz Građevinskog dnevnika Izvođač radova je obavezan dostaviti predstavniku Naručioca (Nadzornom organu) na kraju svakog radnog dana, a kopiju zadržava Izvođač radova. Izvođač radova je obavezan, prije nego pristupi ugradnji materijala isti dostaviti Nadzornom organu na odobravanje.

Izvođač radova prihvata da nisu dozvoljeni viškovi i nepredviđeni radovi i da isti neće biti odobreni. Izvođač prihvata da će ukoliko se ukaže potreba, izvršiti nove radove koji predstavljaju ponavljanje sličnih radova iz ovog ugovora, a prema jediničnim cijenama definisanim predmjerom radova tenderske dokumentacije.

.

Član 11.

Izvođač radova ne smije odstupiti od Predmjera i predračuna koji su sastavni dio ovog ugovora osim u slučajevima ako Naručilac i Nadzorni organ daju saglasnost.

.

Član 12.

Sav materijal i opremu za izvođenje radova iz člana 1. ovog Ugovora dužan je obezbijediti Izvođač radova.

Za opremu i materijal koji se ugrađuju Izvođač radova je dužan Naručiocu dostaviti prospektnu i atestnu dokumentaciju prije konačnog obračuna.

.

UGOVORNA KAZNA I NAKNADA ŠTETE

Član 13.

U slučaju prekoračenja roka za izvršenje radova Izvođač se obavezuje da Naručiocu plati ugovorenu kaznu u visini od 1% od ukupne vrijednosti ugovorenih radova bez PDV-a za svaki kalendarski dan prekoračenja roka iz člana 4. ovog Ugovora. Ugovorna kazna se obračunava od prvog dana poslije isteka ugovorenog roka završetka radova.

Naplata ugovorne kazne od strane Naručioca neće osloboditi Izvođača od obaveze da izvrši Ugovor u potpunosti.

Ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 10% vrijednosti Ugovora bez PDV-a. Ukoliko obračunata ugovorna kazna ne pređe iznos od 10% od vrijednosti Ugovora Naručilac zadržava pravo da jednostrano raskine Ugovor i zahtijeva isplatu ugovorene kazne, uvećano za pripadajuću kamatu.

Ugovorne strane su saglasne da se Izvođač oslobađa plaćanja ugovorne kazne u slučaju kada je do zakašnjenja u realizaciji došlo zbog uzroka više sile za koje Izvođač nije odgovoran. Ako je Naručilac zbog zakašnjenja Izvođača u izvođenju radova pretrpio štetu koja je veća od iznosa ugovorene kazne može zahtijevati i razliku od punog iznosa pretrpljene štete. Postojanje i iznos štete Naručilac mora da dokaže.

.

VIŠA SILA

Član 14.

Za svrhe ovog Ugovora pod višom silom se podrazumijevaju događaji i okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti u vrijeme zaključivanja Ugovora i koji ugovorne strane onemogućavaju u izvršenju ugovornih obaveza.

Nemogućnost bilo koje Ugovorne strane da ispuni bilo koju od svojih ugovornih obaveza neće se smatrati raskidom ugovora ili neispunjavanjem ugovorne obaveze, ukoliko se takva nemogućnost pojavi usljed dejstva više sile s tim da je ugovorna strana koja je pogođena takvim događajem:

a)preduzela sve potrebne mjere predostrožnosti i potrebnu pažnju, kako bi izvršila svoje obaveze u rokovima i pod uslovima iz ovog Ugovora,
b)obavijestila drugu ugovornu stranu na način koji je u datoj situaciji jedino moguć, odmah po nastanku više sile, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od pojave takvog događaja i preduzetim mjerama na otklanjanju štetnih posljedica dejstva više sile.

PRIMOPREDAJA I KONAČAN OBRAČUN

Član 15.

Kada svi radovi iz predmetnog Ugovora budu izvedeni, Izvođač radova je dužan pripremiti sve obračunske dokumente i o tome pismenim putem obavijestiti Naručioca i zatražiti primopredaju i konačan obračun izvedenih radova.

Primopredaju izvedenih radova izvršit će predstavnici Naručioca i Izvođača radova te tom prilikom sačiniti zapisnik o primopredaji izvršenih radova.

Primopredaja se smatra izvršenom kada ovlašteni predstavnici Naručioca i Izvođača radova zapisnički potvrde da su svi eventualno utvrđeni nedostaci otklonjeni. Ugovorne strane snose troškove svog učešća u izradi konačnog obračuna.

GARANTNI ROK

Član 16.

Garantni rok za izvedene radove je 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, računajući od dana primopredaje objekta. Naručilac mora prije isteka garantnog roka izvršiti inspekcijski pregled cijelog objekta, u vezi s tim sačiniti zapisnik i u pisanoj formi zahtijavati od Izvođača da otkloni sve utvrđene greške i manjkavosti.

Izvođač je obavezan da izvrši sve popravke i otkloni sve vidljive i skrivene nedostatke, na pisani zahtjev Naručioca koji će biti dostavljen Izvođaču najkasnije u roku od 30 dana po isteku garantnog roka. Zavisno od obima utvrđenih nedostataka Naručilac će, uz konsultacije s Izvođačom, odrediti primjeren rok za njihovo otklanjanje.

U slučaju da Izvođač ne otkloni nedostatke u zadanom roku, Naručilac može ugovoriti otklanjanje grešaka i manjkavosti s drugim izvođačom, a za troškove teretiti Izvođača.

Izvođač mora na pisani zahtjev Naručioca i po uputstvima Nadzornog organa, istražiti sve manjkavosti i nedostatke. Troškovi istraživanja terete Izvođača, osim u slučaju kada je za ustanovljene greške odgovoran Naručilac. U slučaju da je za to odgovoran naručilac, svi troškovi padaju na njegov teret.

Za opremu vrijede garantni rokovi proizvođača koji nudi Izvođač, a koji ne može biti manji od garantnog roka za objekat u cjelini, utvrđenog u stavu 1. ovog člana.

Izvođač će u utvrđenom roku i o svom trošku otkloniti nedostatke koji se pokažu za vrijeme garantnog roka na opremi ili zamijeniti novom, u kom slučaju garantni rok se produžava za onoliko koliko je Naručilac bio lišen upotrebe, odnosno u slučaju zamjene opreme novom, garantni rok počinje teći iznova od zamjene.

.

RASKID UGOVORA

Član 17.

Naručilac može raskinuti ugovor:

.

ako Izvođač radova ne izvodi radove prema ugovorenoj dinamici, a zakašnjenje nije posljedica vanrednih okolnosti,
ako Izvođač bez pismene saglasnosti Naručioca ustupi trećim osobama izvođenje pojedinih radova koji su predmet ovog ugovora,
ako Izvođač radova izvodi radove nekvalitetno,
ako Izvođač radova ne izvrši u roku neku od obaveza koje su posebno utvrđene kao obaveze Izvođača radova po ovom ugovoru,
ako izvođač radova ne izvrši primopredaju radova po završetku istih.

Član 18.

Zbog neizvršenja ugovorenih obaveza Naručioca Izvođač može raskinuti ugovor ako da primjereni naknadni rok za izvršenje obaveza, a Naručilac ni u naknadnom roku ne izvrši svoje obaveze.

U slučaju raskida ovog ugovora zbog neizvršenih ugovorenih obaveza Narućilac će uvesti novog Izvođača radova za nastavak radova po ovom ugovoru, a na teret Izvođača radova.

Ugovor se raskida izjavom u pisanom obliku koji se dostavlja drugoj ugovorenoj strani. U izjavi mora biti naveden razlog zbog kojeg se Ugovor raskida.

.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19.

Sve eventualne sporove, Ugovorne strane će riješiti sporazumno, u duhu dobrih poslovnih odnosa u direktnim pregovorima. Ugovorne strane su saglasne da za sve što u ovom Ugovoru nije precizirano vrijede odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Ukoliko se sporazumno rješenje ne postigne, nadležan je Općinski sud u Konjicu.

.

Član 20.

Prilozi i sastavni dijelovi ovog ugovora su:

Obrazac za dostavljanje ponude,
Obrazac za cijenu ponude i Izjava ponuđača.

                                                                           Član 21.

Ovaj ugovor smatra se zaključenim danom obostranog potpisivanja.

                                                                           Član 22.

Ovaj ugovor sačinjen je u četiri (4) istovjetna primjerka, i to dva (2) za Izvođača, dva (2) za Naručioca.

I z v o đ a č: N a r u č i l a c:

„GPI“ d.o.o. Konjic                                                                      Javna ustanova „Druga osnovna škola“

Direktor/ica: Džemal Novalić                                                                     Direktorica: Munevera Tinjak

____________________                                                                                               ____________________

M.P. Broj:                                                              M.P.                                             Broj: 2076/23

                Konjic,                                                                                  Konjic, 19.9.2023. g.

.