Ugovor za obavljanje usluge nadzora

UGOVORNE STRANE:

1. Javna ustanova „Druga osnovna škola“ Konjic Musala broj 1., 88400 Konjic,

ID broj: 4227321960005 koju zastupa direktorica Munevera Tinjak (u daljem tekstu: Naručilac), s jedne strane

.

2. Društvo za projektovanje, građevinarstvo i usluge „PRIN“ d.o.o. Konjic, Maršala Tita bb, 88400 Konjic, ID broj: 4227326090009, transakcijski broj računa: 1346721006834375 otvoren kod ASA banke DD Sarajevo, koga zastupa direktor Fuad Habibija, kao Izvršilac usluga (u daljem tekstu Izvršilac), s druge strane zaključili su

.

UGOVOR ZA OBAVLJANJE USLUGE NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA

SANACIJA FASADEU PŠ PODORAŠAC

.

.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Ugovorne strane sklapaju ovaj ugovor za vršenje usluge nadzora nad izvođenjem radova

Sanacija fasade“ u PŠ Podorašac.

.

OBIM UGOVORA

.

Član 2.

Naručilac se obavezuje da će Izvođač radova „GPI“ d.o.o. Konjic ugovorene radove izvoditi u svemu prema Ugovoru o izvođenju radova „Sanacija fasade“ u PŠ Podorašac broj: 2076/23 od 19.9.2023. godine.

.

UGOVORNA CIJENA

.

Član 3.

Ukupna vrijednost ovog Ugovora iznosi:

                                      

Cijena bez PDV-a ……………2.000,00 KM

PDV ( 17 % )………………………340,00 KM

.

Ukupna cijena ( s PDV-om)……. 2.340,00 KM

Slovima: dvijehiljadetristotinečetrdesetkonvertibilnihmaraka

.

Član 4.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršenih usluga iz člana 3. ovog Ugovora izvršiti u roku od 30 ( trideset) dana od dana ispostavljanja orginalne fakture, popunjene u skladu sa članom 107. Pravilnika o primjeni zakona o PDV-u.

ROK IZVRŠENJA I OBAVEZE IZVRŠIOCA

.

Član 5.

Izvršilac se obavezuje da će uslugu nadzora, koja je predmet ovog ugovora, vršiti od dana odobrenog početka radova, pa do njihovog završetka, a u skladu s dinamikom izvođenja radova.

.

Član 6.

Izvršilac je dužan vršiti nadzor u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH („Službene novine HNK-a“ broj: 4/2013), propisima donesenim na osnovu Zakona i svim drugim relevantnim propisima i podacima, koji su značajni za vršenje nadzora.

Izvršilac je, kao Nadzor, naručito dužan:

provjeriti i utvrditi da li se radi u skladu s ugovorenim predmjerom radova, tehničkom dokumentacijom i navedenim zakonima i propisima,
provjeriti i utvrditi da li je kvalitet izvedenih radova, ugrađenih materijala, proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevom te da li je taj kvalitet dokazan propisanim ispitivanjima i dokumentima,
potvrditi urednost izvođenja radova potpisivanjem Građevinskog dnevnika, u isti unositi izmjene urađene u odnosu na projektnu dokumentaciju, kontrolisati Građevinsku knjigu, te po potrebi, vršiti usaglašavanje s projektantom i Izvođačem radova, za sve eventualne promjenjene okolnosti u tehničkoj dokumentaciji i na gradilištu.

Nadzorni organ je dužan prisustvovati internom tehničkom pregledu objekta.

Član 7.

Izvršilac je dužan voditi računa o dinamici izvođenja radova i ukoliko dođe do bilo kakvih nejasnoća i izmjena u projektu, dužan je o istim upoznati Naručioca i od istog pribaviti pismenu saglasnost prije odobravanja bilo kakvih izmjena.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 8.

Obaveza Naručioca je da Izvršiocu preda jedan primjerak kompletne projektne dokumentacije – Ugovor i ugovoreni predmjer i predračun radova.

Za sve što nije određeno ovim Ugovorom, primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

.

.

NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

Član 9.

Sve eventualne nesporazume nastale po ovom Ugovoru, ugovorne strane se obavezuju riješiti sporazumno, u protivnom nadležan je Općinski sud u Konjicu.

Član 10.

Ovaj Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovorenih strana.

Član 11.

Ugovor je sačinjen u 4 ( četiri ) istovjetna primjerka i to 2 ( dva) za Naručioca i 2 (dva) za Izvršioca usluga.

.

Naručilac: Izvršilac:

Javna ustanova „Druga osnovna škola“ Konjic                                       „PRIN“ d.o.o. Konjic

Direktorica                                                                                                     Direktor

_________________                                                                                              _________________

/ Munevera Tinjak /                                                                                       / Fuad Habibija /

Broj: 2077/23 Broj:

Konjic, 19.9.2023. g.                                                                                     Konjic,