Odluka o dopuni JN

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton

Javna ustanova „Druga osnovna škola“ Konjic

-Školski odbor-

Broj: 1939/23

Konjic, 12.9.2023. g.

      .

.

.

Na osnovu člana 96. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK br.5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16, 7/22) i člana 130. Pravila Javne ustanove „Druga osnovna škola“ Konjic, broj: 2186/22 od 19.12.2022. g. Školski odbor na sjednici održanoj dana 11.9.2023. godine, donio je

.

                                                        .

                                   .

.

O D L U K U

o usvajanju dopune Plana javnih nabavki za 2023. godinu

           .

I

  .

U Planu javnih nabavki za 2023. godinu Javne ustanove „Druga osnovna škola“ Konjic broj 896/23 od 28.4.2023. godine, u predmetu robe dodaje se stavka pod brojem 13 Nabavka udžbenika u iznosu od 23.150,00 KM s PDV-om. Odlukom Vlade HNK broj: 01-1-02-2091/23 od 29.8.2023. godine odobrena su sredstva za nabavku udžbenika.

.

II

.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.

.

                        .

Dostavljeno:

– Oglasna tabla Predsjednica Školskog odbora

– Direktoru ________________________

– a/a                           Halilović Adnana