Ugovor o pokretanju postupka JN – Udžbenici

                 .

..                                            logo e mail

Konjic, Musala br.1; tel:036/726-192; tel./fax:036/735-780; e-mail: drugaosnovnaskola@bih.net.ba

.

Brој: 2040/23

Dаtum: 13.9.2023.godine

.

Na osnovu člana 14. stav 1., člana 18. stav 1. člana, 87. Stav 2. Člana 88. i 89. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik BiH”, broj 39/14 i 59/22), u skladu sa Pravilnikom o javnim nabavkama Javna ustanovaDruga osnovna školaKonjic broj: 524/23 od 21.2.2023. godine i Odluke o usvajanju dopune Plana javnih nabavki roba, usluga i radova Javne ustanoveDruga osnovna školaKonjic 1939/23 od 12.9.2023. g. direktorica Škole donosi  

.

O D L U K U

O pokretanju postupka javne nabavke roba

Nabavka udžbenika

.

Član 1.

Pokreće se postupak Javne nabavke roba pod nazivomNabavka udžbenika.

Za provedbu Javne nabavke robe iz stava 1. Ove Odluke osigurana su novčana sredstva Odlukom Vlade Hercegovačko – neretvanskog kantona broj 01-1-02-2091/23 od 29.8.2023. godine.

.

Član 2.

Udžbenici su specifirani od strane nastavnog osoblja i menadžmenta škole, a na osnovu Odluke osigurana su novčana sredstva Odlukom Vlade Hercegovačko – neretvanskog kantona broj 01-1-02-2091/23 od 29.8.2023. godine.

U skladu sa specifikacijom, predmet nabavke podijeljen je na lotove kako slijedi:

LOT 1 – Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti KM bez PDV-a
LOT 2 – Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti KM bez PDV-a
LOT 3 – Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti KM bez PDV-a
LOT 4 – Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti KM bez PDV-a
LOT 5 – Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti KM bez PDV-a
LOT 6 – Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti KM bez PDV-a
LOT 7 – Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti KM bez PDV-a
LOT 8 – Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti KM bez PDV-a

.

Procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 19.786.32

-Procijenjena vrijednost za LOT 1 iznosi 4948,52 KM bez PDV-a.

-Procijenjena vrijednost za LOT 2 iznosi 5350,63 KM bez PDV-a.

-Procijenjena vrijednost za LOT 3 iznosi 2820,40 KM bez PDv-a.

-Procijenjena vrijednost za LOT 4 iznosi 1845,80 KM bez PDv-a.

-Procijenjena vrijednost za LOT 5 iznosi 1549,26 KM bez PDv-a.

-Procijenjena vrijednost za LOT 6 iznosi 1765,10 KM bez PDv-a.  

-Procijenjena vrijednost za LOT 7 iznosi 1248,30 KM bez PDv-a.

-Procijenjena vrijednost za LOT 8 iznosi 258,31 KM bez PDv-a.  

.

Član 3.

Nabavka iz člana 1. ove Odluke izvršiće se putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

.

Član 4

Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) iznosi 19.786,32 KM

(devetnaesthiljadasedamstotinaosamdestšest i 32/100).

Za provedbu javne nabavke  roba iz člana 1. Ove Odluke osigurana su  sredstva Odlukom Vlade broj: 01-1-02-2091/23 od 29.8.2023. godine.

Oznaka i nazi viz JRJN: 22110000-1

Redni broj javne nabvake za 2023. godinu zaveden je u dopuni Planu javnih nabavki pod brojem 13 .

.

Član 5.

.

Postupak javne nabavke provest će se u skaldu sa  Zakonom o javnim nabavkama (“Sl. glasnik BiH”, broj 39/14 i 59/22) i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog Zakona. Za provođenje postupka javne nabavke posebnom odlukom imenuje se Komisija za javne nabavke koja je zadužena za provođenje predmetnog postupka.

.

Član 6.

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču u skladu sa kriterijem najniža cijena.

.

Član 7.

Postupak Javne nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavka (Sl.novine BiH” , broj 39/14 i 59/22) i podzakonskim aktima donesenim na osnovu Zakona.

.

Član 8.

Za provođenje postupka javne nabavke  roba pod nazivom Nabavka udžbenika imenuje se komisija za javne nabavke koja je zadužena za provođenje predmetnog postupka.

.

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.

Obrazloženje

Pri donošenju Odluke o pokretanju postupka nabavke roba- Nabavka udžbenika po lot-ovima za potrebe Javne ustanove „Druga osnovna škola“ Konjic za 2023.godinu JRJN 22110000-1, posebno se rukovodilo činjenicom da je nabavka planirana Odlukom o dopuni Plana nabavki za 2023. godinu pod stavkom 13, da je ista neophodna za normalno funkcionisanje ustanove, da je realno procijenjena njena vrijednost na tržištu, da su obezbijeđena sredstva za isplatu  Odlukom Vlade broj: 01-1-02-2091/23 od 29.8.2023. godine te je predložena odgovarajuća vrsta postupka.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

.

Direktorica

_________________

Tinjak Munevera

                                                                                     

Dostaviti:

Komisiji
a/a              

.

.

.