Konkurs 15.12.23

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Konjic

Javna ustanova „Druga osnovna škola“ Konjic

.

Na osnovu člana 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju u HNK-a („Službene novine HNK-a“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16, 7/22), člana 130. Pravila Javna ustanova „Druga osnovna škola“ Konjic broj: 2186/22 od 19.12.2022. g., člana 8. i 9. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK-a, broj: 05-02-02-2445/21 od 20.12.2021. g., Kolektivnog ugovora o izmjenama Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja broj: 02-34-949/23 od 5.5.2023. g., Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 02-30-1959/23 od 5.12.2023. g, Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa broj: 2429/23 od 13.12.2023. g. raspisuje se

.

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

.

A)Na određeno vrijeme do 30.6.2024. godine
1.nastavnik turskog jezika ……………………………………..1 izvršilac (2 časa sedmično)
2.nastavnik matematike………………………………………….1 izvršilac (20 časova sedmično)
3.nastavnik biologije………………………………………………1 izvršilac (6 časova sedmično)
4.nastavnik historije……………………………………………….1 izvršilac (4 časa sedmično)
5.nastavnik geografije…………………………………………….1 izvršilac (6 časova sedmično)
6.nastavnik islamske vjeronauke………………………………1 izvršilac (8 časova sedmično)
7.nastavnik pravoslavnog vjeronauka……………………….1 izvršilac (2 časa sedmično)
8.nastavnik katoličkog vjeronauka……………………………1 izvršilac (2 časa sedmično)
9.radnik na održavanju čistoće…………………………………3 izvršioca (puno radno vrijeme)
10.radnik na održavanju čistoće…………………………………1 izvršilac (pola radnog vremena)
11.školski majstor (domar-ložač)……………………………….1 izvršilac (puno radno vrijeme)
12.sekretar………………………………………………………………1 izvršilac (puno radno vrijeme)

Uslovi konkursa

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službene novine FBiH” broj: 26/16, 89/18, 23/20), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju u HNK-a („Službene novine HNK-a“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16, 7/22), Pedagoškim standardom i normativom osnovnog školstva Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 05-01-40-1363/05 od 18.8.2005. godine i aktima Škole, i to:

Za radno mjesto A) 1 završen odgovarajući fakultet, grupa turski jezik VSS, VŠS, Master, Bachelor

Za radno mjesto A) 2,3,4,5 završen odgovarajući fakultet – Pedagoška akademija, VSS, VŠS, Master, Bachelor

Za radno mjesto A) 6,7,8 završen odgovarajući fakultet – nastavni smjer, Pedagoška akademija – odgovarajući smjer sa certifikatom nadležne vjerske institucije, VSS,VŠS, Master, Bachelor

Za radno mjesto A) 9,10 završena osnovna škola

Za radno mjesto A) 11 završena srednja stručna škola KV ili VKV majstor, zanimanja mašinske, građevinske, elektro ili drvno-prerađivačke struke s položenim ispitom za rukovaoca centralnog grijanja

Za radno mjesto A) 12 najmanje VŠS, a prioritet imaju kandidati pravne struke.

       .

Potrebna dokumentacija (original ili ovjerena kopija)

1.Prijava na konkurs – obavezno navesti adresu i kontakt telefon, naziv radnog mjesta na koje kandidat konkuriše, svojeručni potpis
2.Biografija
3.Diploma / Potvrda o stečenoj stručnoj spremi, a za radno mjesto A) 9,10 Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
4.Izvod iz matične knjige rođenih
5.Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana objave konkursa)
6.Certifikat / Saglasnost nadležne vjerske institucije za obavljanje poslova vjeroučitelja (odnosi se na radna mjesta A) 6, 7, 8)
7.Dokumentacija po članu 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine HNK-a“ broj: 6/18, 4/21, 7/22, 29/22 i 11/23)

.

Napomena: Ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju imaju lica po osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine HNK-a“ broj: 6/18, 4/21, 7/22, 29/22 i 11/23), ukoliko uz prijavu na konkurs dostave dokaz o navedenom.

.

S kandidatima, koji budu ispunjavali uslove iz konkursa, Konkursna komisija Škole će obaviti intervju o kojem će se kandidati blagovremeno obavijestiti putem telefona.

.

Izabrani kandidat dužan je prije zaključivanja ugovora o radu dostaviti Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenom stanju (ne starije od šest mjeseci), Uvjerenje o nekažnjavanju i Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca).

.

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati isključivo poštom na adresu: Javna ustanova „Druga osnovna škola“ Konjic, Musala broj 17, 88 400 Konjic s naznakom „Za konkurs.“

.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja obavještenja u Dnevnom listu „Oslobođenje“, a konkurs će se objaviti na Web stranici Škole, Web stranici Službe za zapošljavanje HNK-a i oglasnoj ploči škole.

.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

.

.

.

                                                                                                 .

.